1426-52

1426-53

ساعت1426-64 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با شان توب بازیگرهنرمند و سرشناس ایرانی در هالیوود
10‌ تا 11‌ صبح: از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب -گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «فریدون علیخانی» ترانه سرای معروف
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «فریدون علیخانی» ترانه سرای معروف
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با شان توب بازیگرهنرمند و سرشناس ایرانی در هالیوود
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1426-54

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1426-55

9‌تا10‌ صبح: گپ با حمید جدیری، پژوهشگر خورشید گرفتگی
10‌تا 11: از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب – گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:1426-60  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
9 تا 10:گپ با حمید جدیری
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1426-56

9‌1426-61 تا 10‌ صبح:  گفتگو با «لیلا فروهر»
10‌تا 11:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
11‌ تا 12‌:  «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر                          
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»در باره مسائل پزشکی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
10‌ تا 11‌: گفتگو با لیلا فروهر
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1426-57

1426-629‌ تا 10‌صبح: گپ با «ناصر چشم آذر»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگوی دکتر هوسپیان و دکتر بامبان درباره تاریخ  
11‌ تا 12‌: گفتگوی عبداله ناظمی با «مرتضی ممیز» گرافیست در سال 1989
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
 8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان و دکتر بامبان
9 تا 10 شب: گپ با «ناصر چشم آذر»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:  گفتگوی عبداله ناظمی با ممیز

 

 

1426-58

9‌1426-63 تا 10‌صبح:گفتگوی عبدله ناظمی با سوسن میرقنبری در سال 1994
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌:دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگوی عبدله ناظمی با سوسن میرقنبری در سال 1994
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.