1331-68

1452-14

1452-15

ساعت1452-21 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «مارتیک»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی پخش نشده با فریدون فرخزاد در سال 1989 (قسمت اول) (درخواستی)
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگو با مارتیک
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «اپیک یوسفیان» و «آرمین میلادی»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1452-16

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1452-17

9‌1452-22 تا10‌ صبح: گفتگو با «مسعود اسداللهی» (قسمت اول)(درخواست شده)
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «مسعود اسداللهی» (قسمت دوم)(درخواست شده)
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1452-18

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی «حسین حیدری» با «علی نظری»
10‌تا 11:c
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگوبا «مسعود اسداللهی»(3)(درخواست شده)
يك1452-23 تا 2‌: گفتگوی فرح شکوهی با خلیلا علی همسر سابق محمد علی (کلی)
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: فرح شو با خلیلا علی همسر سابق محمد علی (کلی)
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی «حسین حیدری» با «علی نظری»
9‌ تا 10‌: گفتگو با فریدون فرخزاد (2)
10‌ تا 11‌: گفتگو با دست ا ند ر کاران بنیاد برابری پارس
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1452-19

9‌1452-24 تا 10‌صبح: گفتگوی شنیدنی استاد فرهنگ فرهی با زنده یاد ویگن درباره گوگوش و جامعه هنری
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دست اندرکاران بنیاد برابری پارس
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی استاد فرهی و ویگن
10 تا 11: گفتگو با دست اندرکاران بنیاد برابری پارس
11 تا 12: دنیای جاسوسان

1452-20

9‌1452-25 تا 10‌صبح:گپ با «ناصر چشم آذر» (درخواست شده)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: خاطرات مطبوعات و هنر از ایران با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گپ با «ناصر چشم آذر»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.