1464-91

1587-24

1587-25

9‌1587-31 تا10‌صبح: گفتگو با تندیس
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: شعر خوانی فریدون فرخزاد
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با عبدالله ناظمی
9‌ تا 10‌: گفتگو با تندیس
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

1587-26

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1587-27

91587-33 تا10صبح:گفتگو با ناصر چشم آذر
10 تا 11: یادی از فرخزاد
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با پویا
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1587-28

9‌1587-37 تا 10‌ صبح: یادی از عطاالله خرم
10تا 11‌: گفتگو با دکتر حاجیان
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با سوسن میرقنبری
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو باعطالله خرم
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1587-29

9‌1587-35 تا10‌صبح: گفتگو با افشین گرگین
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگوی ناظمی و کسروی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با منیژه تیموری
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و مریم نجمی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: یادی از محمد حیدری
10 تا11 شب:گفتگو با فرامرز قاسمی
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1587-30

9‌ 1587-36تا 10‌صبح: گفتگو با پرویز صیاد و هادی خرسندی (درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با آذر قبادی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با احمد آزاد و سلمکی
8 تا 9: گفتگوی با فتیه عامری
9‌ تا 10‌: یک قاشق شکر
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.