1331-68

 

1348-53

جمعه  12 اپریل

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1348-54گپ با «پرویز قاضی سعید»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی پاپ با سعید محمدی
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  گفتگوی جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «پرویز قاضی سعید»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌-موسیقی پاپ با سعید محمدی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  13 و 14 اپریل

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه 15 اپریل

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «کامبیز ضرغام» در فرانسه
10‌تا 12:  موسیقی شرقی
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: مصاحبه 1348-55فرح شکوهی با «مینا سواری» (درخواست شده)
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب:  مصاحبه فرح شکوهی با «مینا سواری»
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «کامبیز ضرغام»
10‌ تا 12‌: موسیقی شرقی
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  16  اپریل

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «سیمین و رضا سرکوب»- لندن
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌:  گپ جمشیدکاوه با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با 1348-56«سیمین و رضا سرکوب»
9‌ تا 10‌: مجله هفتگی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  جمشید کاوه با «مرتضی فرزانه» 
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  17 اپریل

9‌ تا 12‌ صبح: گپ با «داود بهبودی»  
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی بین المللی
11‌ تا 12‌: لاتین جاز با «حمید کوپر»
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  لاتین جاز با «حمید کوپر»
8 تا10 شب: مصاحبه فرح شکوهی با مژگان و کتی ملامد(درخواست شده)
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  18 اپریل

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «علی آبادانی»- آلمان
10‌تا 11‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11‌ تا 12‌:  ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك: دنياي 1348-57جاسوسان
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 6 شب پخش موسيقي
6تا 7:  گپ با «علی آبادانی»
7‌ تا 8‌:  مصاحبه فرح شکوهی با مژگان و کتی ملامد
8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌: جهان در جوانان
11‌ تا 12‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.