1331-68

1461-19

1461-20

ساعت1461-26 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «بابک شکریان» کارگردان
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «بابک شکریان» کارگردان
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1461-21

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1461-22

9‌ 1461-27تا10‌ صبح: گفتگو با «جی جی پرسیس» نویسنده کتاب Zodiac Lovers
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «J.J. Persis»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1461-23

9‌1461-28 تا 10‌ صبح: گفتگو با «ماشا منش»
10تا 11‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با علی محزون
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: پخش موسیقی روز داخل ایران
يك تا 2‌: گفتگو با «مالی» مدیریت مالی استودیو
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با گفتگو با «مالی» مدیریت مالی استودیو Mali Studio
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی با بهروز جلیلی
9‌ تا 10‌: گفتگو با ماشا منش
10 تا 11: گفتگوی ناظمی با علی محزون
10‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1461-24

9‌1461-29 تا 10‌صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر نجفی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»

1461-25

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «پرویز ناظریان» (قسمت چهارم)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گپ با «سارا وزیری»(جدید)
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك1461-30 تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»با Leon
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
8 تا 9: گفتگو با «پرویز ناظریان»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.