1522-34

1522-35

ساعت1522-41 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با دکتر بنیامین تیمورازی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با سیروس بهشتی مدیر سیروس تراول
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگوی ناظمی و بیاتی
يك تا2‌: گفتگو با آپیک یوسفیان
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با ناصر چشم آذر
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر تیمورازی
10‌ تا 11‌:گفتگو با سیروس بهشتی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1522-36

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1522-37

9 1522-42تا10صبح:گفتگوی فرهنگ فرهی با ویگن
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: سخنرانی درباره احمد شاملو در یو سی ال ای
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با اصغر بیچاره
9 تا 10 شب: گفتگوی فرهی و مقصودلو
10‌ تا 11‌: سخنرانی درباره احمد شاملو
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

 

 

 

1522-38

9‌1522-43 تا 10‌ صبح: گفتگو با «فریدون فرخزاد»(2)
10تا 11‌ صبح: گفتگوبا آپیک یوسفیان
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با هوشنگ حسینی همکار جوانان
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «رشید مرادی»
10 تا 11: گفتگو با همایون کمدین قدیمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

   

 

1522-39

9‌ تا 10‌صبح: پای صحبت ها و خاطرات «عبدالله ناظمی»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 : گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
91522-44 تا 10 شب: گفتگوی اخوان و بیک
10 تا 11 شب:پای صحبت ها و خاطرات «عبدالله ناظمی»
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1522-40

9‌1522-45 تا 10‌صبح: گفتگوی ناظمی با ایرج مهدیان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: گفتگو با «مرتضی ممیز»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا» با جمشید علیمراد
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یک قاشق شکر
8 تا 9: گفتگو با «شهرام شب پره»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا وجمشید علیمراد و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.