واقعيتهاي انتزاعي در آثار كورش شيشه گران

كورش شيشه گران از هنرمندان مطرح امروز است كه به گفته ي منيژه عمادي كه آثار نقاشي و گرافيك او با سبك ويژه اي خلق مي‌شوند شيشه گران 65‌ سال دارد و اين سبك هنرآفرين را در سال هاي 51‌ و 52‌ پي نهاده است او تارو پود آثارش را از نوآوري و  ادراك مي‌تپد حاصل تلاش اين هنرمند، آخرين بار در سال 79‌ و در گالري گلستان چشم مشتاق هنرمدرمان رانواخت.
كاركورش شيشه گران به قول جواد مجابي از سويي به سوي نوعي موسيقي شبيه است واز سوي ديگر به وسيله ي معماري اين هنرمند فارغ التحصيل رشته معماري داخلي تاكنون بيش از 30‌ نمايشگاه گروهي و چهارده نمايشگاه انفرادي در داخل و خارج كشور برپا كرده است…ده،دوازده سال پيش سازمان ملل متحد به پاس پوستري كه شيشه گران با موضوع صلح در لبنان ساخت تقديرنامه‌اي به او هديه كرد:
علي اصغر قره باغي نيز درباره ي او مي‌نويسد: كورش شيشه گران پس از سالها طراحي و  تجربه اندوزي به زباني دست يافته  است كه آن را براي بيان تجسمي خود متناسب و كارآمد  ميداند يافته هاي شيشه گران فقط يك شكل از نقاشي كردن نيست بلكه مشرب و زباني است كه با واژگان آن  هر روايتي را بيان  ميكند. و هر مضموني را به تصوير مي‌كشد  سالها بودكه ميخواست دور از ظاهرسازي كاري بكند كه اساس و جوهره ي آن ايراني باشد كه عناصر تحميلي آن دريافته  بود كه هويت باور رفتن به نقش هاي قديمي و نبش قبر شكل ها و فرمهاي پوشيده به بهانه سنت گرايي احراز نميشود مي‌ديد كه اگر نقاش ايراني بخواهد حضور خود را در اين جهان نقش بزند و به ا~ن صفا بخشد بايدناگزير زبان و بياني تازه هم پيدا كند و اين كار چند نقشي مايه بومي و اقليمي و نژادپرستي هاي تجسمي و توليد چشم اندازهاي هزار ويك شبي توريست پسند شدني نيست نگاهش معطوف به خط ها  و منحني هائي بودكه در آثار سنتي، و فرش و مينياتور وخط فارسي به وفور ديده ميشود  درهمان پوسترهاي قديمي از هنر + هنر گرفته تا آزادي قلم اين خط ها  و منحني ها، از سازه هاي اصلي كار او شمرده مي‌شد و به همين اعتبار مي‌توان گفت كه به هنر خودش چشم اندازي چندين ساله را در برابر او مي‌گشود و شيوه تازه اش از بطن همين كار ما و باورهاي پيشين سر بر آورد.
نقاشي شيشه گران آميزه اي از انتزاع وواقع گرايي و تركيب رنگهاي تندو تابناك وخط هاي درهم تنيده است.