Sharhe_roy_jeld1.1

شهلادرريز و الكساندر درريز

 با طرح هاي خود، به فردا و نسل فردا مي‌انديشند

شهلا درريز اولين طراحي بودكه دست نوشته ها
و سروده هاي بزرگان را بروي لباس ها پياده كرد

شهلا درريز مي‌گويد: من اين طرح ها را به ثبت رساندم
 ولي متاسفانه خيلي ها بدون اجازه بنام خود به بازار ميدهند

در اولين روزهايي كه شهلا درريز طراح ايراني در جامعه بين المللي،طرح هاي ابتكاري خود را كه ريشه در فرهنگ و هنر وسنت هاي ايراني داشت به روي صحنهها آورد، حيرت و تحسين هـمـگـان را بـرانـگـيـخـت، توجه شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي و روزنامه‌نگاران  و منتقدين هنري را بسوي خود جلب نمود، همه به اين باور رسيدند كه يك طراح متفاوت، يك طراح غير متعارف و  غير معمولي به ميدان آمده است.Sharhe_roy_jeld1.2jpg
وقتي طرح هاي دست نوشته و شعرهاي زيباي شاعران  ايران را بروي لباس ها نقش داد، حتي طراحان بين المللي را دچار شگفتي كرد، ولي شهلا درريز  فروتن و مهربان، گفت من فقط مي‌كوشم سنت هاي ديرين را به هزاره سوم بياورم و براستي چنين كرد، او به اتفاق پسر هنرمندش الكساندر، چنان هياهويي از سنت شكني ها ونوگرايي ها راه انداخت كه امروز هر دو به جايي تكيه دادهاند كه آينده را درآغوش دارند.
با شهلا دررزير در اين بخش و با الكساندر درريـز دربـخش انگليسي مصاحبهاي تازه داريم.
•اينروزها  همه به اين باور رسيده اند، كه طرح هاي شما و الكساندر، براي فرداست، براي نسلي كه ريشه هايش را گم كرده، براي غير ايرانيان كه اينك جذب رومي – خيام- حافظ – سعدي و  فردوسي شده اند، خودتان در اين مورد چه نظري داريد؟Sharhe_roy_jeld1.3jpg
– من از سالها پيش كه اين طرح ها را در ذهن خودداشتم، به فردا نگاه مي‌كردم، به آينده و نسل جديد و اينكه اين طرح ها خيلي زود جهان را تسخير مي‌كند.
من اين طرح ها را كه با دست نوشته هاي شعر همراه بود، بروي  لباس هاي عروس و شب پياده كردم، نقاشي هاي زيبا را بروي اين لباس ها آوردم وديدم كه نه تنها نسل جوان ما بلكه همه سليقهها و سنين باشگفتي و تحسين باآن ها روبرو شدند همزمان الكساندر هم طرح هاي ابتكاري خود را ارائه داد، ما ديديم كه نسل تازه، طرح نو، ابتكاري و در استانداردهاي معمول مي‌خواهد، درحقيقت ما سنت ها را شكستيم،ما هـمه آن طرح هاي قراردادي را پشت سر گذاشتيم، من والكساندر خوب ميدانستيم يك طراح نو، يك نوگرا، يك سنت شكن بايد قرباني شود، تا چشم ها را به طرح خود عادت بدهد، تا آنها در گوش هم بگويند: ببين يك طرح انقلابي، يك شيوه و يك ابتكار غير متعارف، يـك گـام بلـنـد، يـك كار كاملا متفاوت.
در ايـن مـيان من مدعي رسالت فرهنگي نبودم، بلكه من از طريق طرح هاي خود  كوشيدم نسل جديد و غير ايرانيان را به گوشه هايي از تاريخ ، شعر و فرهنگ ايراني جذب كنم اين كار آساني نبود، درآغاز جسارت مي‌خواست.
الكساندر اولين طراح ايراني بود كه طرح هاي  فضايي را بروي صحنه آورد، در آغاز همه حيرت مي‌كردند، همه مي‌پرسيدند اين ايده‌ها از كجا آمده است؟ ولي ديديم كه اغلب بزرگترها و همه جوان ها از آن استقبال نمودند.
• شما اولين نفري بوديدكه طرح هاي ابتكاري، پارچه هايي با اشعار بزرگان ارائه داديد كه مورد توجه جامعه امريكايي و اروپايي و نسل جوان ايراني  قرار گرفت. از اينكه كار شما را خيلي ها ادامه دادند بدون اينكه نامي از شما ببرند، هيچ نظري نداريد؟
– من بجرات اولين طراحي بودم كه اشعار بزرگان را بروي پارچه ها آوردم، كه بصورت چاپي و يا دست نوشته  بود اين كار را با مطالعه فراوان و طولاني، با در نظر گرفتن نوع پارچه، دوخت پارچه و طرح آن كه نقبي به دل تاريخ فشن، به سالهاي دور عرفان و روحانيت شعر بود، انجام دادم.
من اين طرحها را بروي لباس‌ها و شال‌هاي مردانه و زنانه آوردم، از طريق مصاحبه با شبكه هاي تلويزيوني امريكايي،كوشيدم جهان را متوجه اين طرح ها بـكـنم وديـدم كه همه توجه خاصي به آنها نشان دادند و چگونه استقبال كردند وهمزمان  توجه آنها به شعراي نامدارمان به رومي،خيام، حافظ و سعدي و فردوسي جلب شد.
من سالها بروي اين طرح ها زحمت كشيدم. جسارت به خرج دادم ولي چون مي‌دانستم موفق ميشود، جهاني ميشود، پيگير آن بودم من حتي  اين طرح‌‌ها را به ثبت رساندم، ولي ناگهان مـتوجه شدم گروهي درداخل ايران بدون اجازه من اين طرح ها را مورد استفاده قرار داده و حتي ميدانم خود آنرا به بازار داده اند، اين مسئله به شدت مرا آزرده كرد، چون توقع داشتم اين به اصطلاح طراحان، در مصاحبه ها و يا روي طرح‌ها قيد كنند كه اين طرح ها بمن تعلق دارد و زحمات مرا نديده نگيرند. من حتي شنيدم در خارج هم گروهي دست به اين كار زده اند، كه بنظر من سرقت هنري است و قابل تعقيب قانوني.Sharhe_roy_jeld1.6jpg
•از آخرين فشن شوي خود بگوئيد و ايـنـكه چه فشن شوهايي در پيش داريد.
– آخرين فشن شوي من والكساندر در هيلتون يونيورسال بود، كه بدليل طرح هاي تازه من و طرح هاي فضايي الكساندر، بسيار مورد استقبال واقع شد، ما ديديم كه نسل جوان چه شور و هيجاني نشان داد، آنها كه فشن را از ديدگاه روز مي‌بينند، چه تشويقي بعمل آوردند.
قصد داريم يكي از بزرگترين فشن شوهاي خود را بزودي  ارائه دهيم،كه با طرح هاي ابتكاري و دور از انتظاري همراه است.
•اينكه شما پارچه هايي را كه بكار مي‌گيريد، ازسالهاي دور است ودر ضمن خود  سفارش اين پارچه ها را در ايران ميدهيد درست است؟
– من سالهاست از پارچه هاي قديمي، بسيار نادر وگرانقيمت و ترمه ها كه از صندوقچه مادر بـزرگـهـا بـيـرون آمده استفاده مي‌كنم و بسياري از طرحهايم را با آنها ساختم، از بسياري از اين پارچه ها الهام گرفتم و اولين طراحي بودم كه به تاريكي اين صندوقچه ها رفتم و هنر سالهاي دور را بـه چـشم  جـهـانـيان رساندم. و هنوز نيز خود سفارش اين پارچه ها را ميدهم، خود با بهره از پارچه دوران سنتي، آنها را تهيه مي‌كنم و در طرح هاي روز از آنها استفاده مي‌كنم.
 

Sharhe_roy_jeld1.5jpgSharhe_roy_jeld1.8jpg

Sharhe_roy_jeld1.7jpgSharhe_roy_jeld1.9jpgSharhe_roy_jeld1.4jpg