Javanan-bamban1282

 

يك ديدگاه

دكتر رابرت بامبان

در فرهنگ هنرهاي رزمي ژاپن واژه اي بنام “ما-اي” وجود دارد كه بمرور وارد فرهنگ روزمره و نهايتا فرهنگ لغات نظامي شده.
“ما-اي ” به معني شناخت  و ارزيابي لشكر دشمن و حفظ وضعيت نظامي و محاسبات حريم امن بين دو لشكر مي‌باشد در اين ارزيابي ها كه شباهت به “‌هل من مبارزطلبي و  رجزخواني ” دارد بايد شناخت بقدري دقيق باشد كه اگر به حريم دشمن حمله مي‌شود فرصت مقابله و ضد حمله به كمترين مرحله رسيده  باشد- اما دراين معادله  بايد دانست صحبت در مورد دو  نيروي  تقريبا  برابر است  كه فرماندهان آن در يك حد فكري هستند و  نيروي نظامي ارتش هاي متخاصم نيز از نظر كارآيي با هم تفاوت چنداني ندارند- هنگامي كه ارتش هاي اسلام به ايران حمله كرده اند در چند جنگ اوليه  فرماندهان  سپاه ايران بنا به سنت كهن به “رجزخواني ” پرداختند و خواستار جنگ “مرد به مرد ” كه امروز آن را تن به تن مي‌گويند گرديدند-  و تاريخ گواه است كه در يك مورد حداقل هنگامي كه فرمانده سپاه ايران رجزخواني مي‌كرد- عرب از راه رسيده فرصت را بسيار مناسب  ديد و نيزه را به قلب فرمانده  سپاه ايران فرو برد و جنگ به نفع عرب بپايان  رسيد- اين روزها تكنولوژي و فن آوري هاي پيشرفته  نظامي  و قدرت چرخ هاي صنعتي از هر رجزخواني بهتر و پرقدرت تر عمل مي‌كند- تنش ميان نيروهاي ايران و امريكا اگر ادامه يابد و “هل من مبارزطلبي ” به جنگ صنعت و تكنولوژي و برتري آموزشي نظامي برسد امكان دارد محاسبات اشتباه از آب درآيد- و برخوردي كه سناريوي فعلي آن موقت و چند روزه است به بسياري مناطق وشهرها سرايت كند- جنگ هشت ساله ايران و عراق ادامه جنگ قادسيه و نهاوند بود و هنوز  هم  ادامه دارد  منتها به شكل هاي نوين و چهارچوبي دگر- هيچ جنگي سازندگي نمي‌تواند داشته باشد اگر در پايان هر جنگي  صلحي بايد برقرار باشد پس باگذشت 10‌ هزار سال جنگ هاي خرد و كلان امروز درجهان بايد شاهد آرامش وامنيت باشيم__ كه البته  نيستيم!!
  
  همانگونه كه انتظار مي‌رفت”نظاميان مصر ” پس از حسني مبارك تنها زمينه سازي مي‌كردند كه حكومت مصر را تحويل اخوان‌المسلمين بدهند- ارتش مصر و گروه‌هاي افراطي مذهبي و غير افراطي با ظرافت در چند سال گذشته تمام مهره هاي لازم را جابجا نموده اند و شرايط و اصول ظاهري “قانون ” و “دموكراسي ” را اجرا كردند تا افكار عمومي را از اصل ماجرا دوركنند غرب وشرق در اشتباهات سنتي خود طبل دموكراسي و انساني و غيره را بزنند و مردم عرب هم درجهانJavanan-bamban1282-02 نيانديشيدن غرق ظاهر قضيه بشوند- دولت آينده غير نظامي مصر تركيبي از گروه هاي سلفي و اخوان خواهد بود و هيچ نشانه اي هم از دموكراسي نخواهد داشت-  واسرائيل  قدم به قدم  نزديكتر به جنگ خواهد شد- برخي از ناظران سياسي مي‌گويند ترس اسلامي شدن مصر و سوريه ممكن است باعث جنگ “زودرس ” بين ايران واسرائيل هم بشود__
  انگلستان يك ناوشكن به خليج فارس مي‌فرستد-ناوشكن “درينگ ” ماموريت يافته كه در خليج فارس مستقر شود- وزير دفاع انگلستان در يك مصاحبه گفته است دهنه خليج فارس بسته نخواهد شد- برخي از ناظران و مفسران سياسي خاورميانه مي‌گويند پس از حمله به سفارت  انگلستان در ايران اوضاع سياسي و نظامي منطقه بيشتر رو به  وخامت رفته و اگر بهر دليلي قدرت تشخيص صالحان درست كار كند بايد همه نيروهاي خود را بكار برندتا روابط ايران و انگليس دوباره رسميت يابد- ناوشكن “درينگ ” دو بيليون دلار قيمت دارد و از بالاترين تكنولوژي نظامي برخوردار است اين كشتي توانائي هدف قرار دادن انواع موشكها كه در اختيار ارتش ايران ميباشد دارا است- تعداد ملوانان اين كشتي 190‌ نفر مي‌باشد.
 مانور مشترك نيروهاي امريكا و اسرائيل كه شامل واحدهاي دريايي، زميني هوابرد وموشكي است طرح عمليات  مشترك در يك جنگ “احتمالي ” عليه ايران مي‌باشد- يك فرمانده لشگر هوابرد نيروي هوايي امريكا ژنرال “فرانك گورنگ ” به خبرنگاران گفت اين عمليات بيشتر تمرين  انتقال نيروي ضربتي  به ميادين جنگ احتمالي است تا يك مانور سنتي.
  رئيس سابق ستاد ارتش تركيه ژنرال “باسبوك ” به اتهام قصد ضربه زدن به حكومت بازداشت شد- روزنامه هاي آزاد تركيه (نسبتا آزاد) به اين بازداشت  اعتراض كردند ومسئله را بيشتر از ديد جنگ سياسي ميان اسلام گرايان و طرفداران قانون اساسي تركيه دانستند- از آن زماني كه تركيه ديگر رشد اقتصادي صعودي ندارد و مسايل داخلي به دليل كمبودهاي اقتصادي شفاف مي‌شود به هر بهانه اي كه شده نظاميان  را يا بركنار مي‌كند  يا زنداني- طبق قانون اساسي تركيه اگر كشور در بحران غير قابل حل واقع باشد نظاميان طبق قانون اجازه دخالت و بركناري دولت را دارند.
  رئيس جمهور امريكا بدون مشورت بامخالفان سياسي خود 500‌ بيليون دلار از بودجه ارتش راكم كرد- پس از سخنان رئيس جمهور امريكا،وزيردفاع امريكا گفت با آن كه با اصول اين كار زياد موافق نمي‌باشد اما اجراي اين طرح  الزامي است  و در ادامه گفت با اين حال الويت ها پا برجا هستند و امريكا  هيچوقت درمورد دفاع از كشور كوتاهي نخواهد كرد- اعضاء حزب جمهوريخواه با اين نحوه  قطع بودجه شديدا مخالف مي‌باشند و همه كانديداهاي رياست جمهوري به استثناي “ژان پل ” داشتن ارتش قوي و پيشرفته  را درالويت  برنامه هاي خود دارند.
‌  “فرانسيس – هولانده ” يكي از رهبران حزب سوسياليست فرانسه كه اميدوار است جانشين “ساركوزي ” بشود در يك گفتگوي تلويزيوني برنامه هاي آينده حزب سوسياليست  فرانسه را اعلام كرد- آنچه در الويت دولت سوسياليست  قرار دارد بهبود وضع اقتصادي و سپس سرمايه گذاري دولت در برنامه هاي اجتماعي  و رفاه عمومي – تاريخ سياسي  فرانسه نشان مي‌دهد هر وقت سوسياليست ها بر سر كار آمده اند سرمايه گذاري هاي دولت در بيشترمواقع بي حاصل بوده و بخش خصوصي و اقتصاد  آزاد و سياست خارجي فرانسه آسيب پذير گرديده است.
  ژنرال “دمپسي ” يكي از ارشدترين فرماندهان ارتش امريكا گفت ايران مي‌تواند با ايجاد “موانعي ” موقتا تنگه هرمز را ببندد- و ما هم توانايي آن را داريم كه تنگه  را دوباره باز كنيم- در دوران جنگ ايران و عراق نيروي دريايي ايران يكبار اقدام بهJavanan-bamban1282-03 بستن تنگه هرمز كرد ولي نيروهاي امريكايي با حمله به چند پايانه  نفتي و جمع آوري مين موانع  را برطرف كردند- در همان زمان  يك رويداد  هم باعث  شد مسئله زودتر به پايان برسد و آن هدف قرار گرفتن و سقوط يك هواپيماي مسافربري ايران بود كه با موشك هدف قرار گرفت. بنابراين جزاير و بنادر ايران،  پايانه هاي نفتي  و چند پالايشگاه ايراني  در صورت بروزبرخورد “موقت ” آسيب بسيار خواهد ديد و انتخاب راه “درگيري موقت ” از سوي ايران تنها جنبه  تبليغاتي خواهد داشت و  بس. راه حل مسئله را بايد درجاهاي ديگر پيگيري كرد.
  نا آرامي ها در بحرين ادامه دارد- تنش و برخورد ميان سنيان و شيعيان از ديرزماني در بحرين آغاز شده بود منتها در يك سال گذشته شدت يافته است.
  رهبر آرژانتين كه جهت مداواي بيماري سرطان “تيروئيد ” به  بيمارستان رفته بود پس ازآزمايشات  پزشكي  مشخص شد كه او اصلا سرطان ندارد.
  در يك درگيري مسلحانه بين نيروهاي  امنيتي پاكستان و تروريست هاي طالبان- رهبر طالبان “يوسف شاه ” كشته شد و دو مامور تجسس و ردياب امنيتي  نيز زخمي شدند.
  نيروي دريايي امريكا 13‌ ماهيگير ايراني راكه از طرف دزدان دريايي سومالي به اسارت درآمده بودند نجات داد- سخنگوي دولت ايران گفت اين وظيفه انساني بوده كه بايد انجام مي‌دادند-مجله اينترنتي “دريك ” نوشت چرا ايران اين وظيفه را از ياد برده بود.
  ناظران مسايل جهاني يقين دارند در سال آينده افريقا و  تروريسم در افريقا  بصورت  بسيار جدي مطرح خواهد شد، كشورهاي سومالي، سودان، اريتره، حبشه، الجزيره، نيجريه __ با مشكل تروريسم اسلامي روبرو خواهند شد.
  پرويز مشرف  كه مدتهاست  در انگلستان بسر مي‌برد درتدارك است كه دوباره به پاكستان برگردد و  زمام امور  را بدست بگيرد- مشرف با ارتش و سازمان امنيت  پاكستان روابط حسنه دارد.
  مشكل “برخورد موقت ” و “كوتاه مدت ” بين امريكا و ايران به گونه اي است كه ممكن است در يك شرايط بحران و موقعيت حساس نيروي هوايي اسرائيل و زيردريايي هاي اسرائيل هدفهايي را در ايران انتخاب و  بمباران كنند- اين نظريه با آنكه در مطبوعات  زياد مطرح نمي‌شود اما در  خبرهاي”باز ” سايت هاي اطلاعاتي  اينترنتي  نوشته مي‌شود.
  ايرانيان داخل  كشور وضع سياسي منطقه را در نمودار قيمت و ارزش “ريال و دلار ” بررسي مي‌كنند- تحريم هاي اقتصادي غرب كه هنوز  بطورجدي صورت نگرفته ارزش “ريال ” را به پائين ترين حد خود رسانده است- دولت ايران نه  تنها نگران مسايل اقتصادي است بلكه با چه بايد كرد هم مواجه مي‌باشد- يكي از مديران بانكي  ايران كه اين اواخر به خارج آمده است گفت مشكل امروزي  مالي ايران را نمي‌توان با شعار دادن حل و فصل كرد.