ريانا نيمه شب در آپارتمان اشتون كاچر

JavavnanShayeat1295-02

شايع است هفته قبل در نيمه شب، ريانا در آپارتمان تازه اشتون كاچر در هاليوود ديده شده است.
گرچه هر دو مجرد هستند،  ولي معلوم نشد اين رابطه از كجاسرچشمه گرفته وچه شد كه ريانا نيمه شب به آپارتمان كاچر رفته وبعد از 3‌ ساعت خارج شده است.
اين دو در هيچ زمينه اي اشتراك منافع،  همكاري وسابقه دوستي نداشتند. پس براستي در آن سه ساعت آنهم نيمه شب درآنجا چه خبر بوده است

 

JavavnanShayeat1295-03JavavnanShayeat1295-04JavavnanShayeat1295-05JavavnanShayeat1295-06

سايمون كاول به بريتني نه گفت

JavavnanShayeat1295-07JavavnanShayeat1295-08

شايع است سايمون كاول،  هفته قبل به بريتني اسپيرز،  گفت نه! در هيچ شرايطي!
ماجراچه بود؟ بريتني دلش مي‌خواست مثل جنيفر لوپز، در X Factor‌ بعنوان داور مسابقه شركت كند. كاول بعدا توضيح داد من ترديد داشتم كه شركت كنندگان در مسابقه ومردم، بريتني را بعنوان داور جدي بگيرند! كاول اينروزها روي ماريا كري و جنت جكسون فكر مي‌كند

.

JavavnanShayeat1295-09JavavnanShayeat1295-10JavavnanShayeat1295-11