بهبودي نسبي شهرام كاشاني

shayeat02

.شنيديم شهرام كاشاني خواننده معروف وجوان،  اينروزها در شرايط بهتري در بيمارستان يواس سي لـوس آنـجلـس بـستري است.
مريم همسر شهرام لحظه اي از بالين او دور نشده وهـمـيــن دلـســوزي و احـسـاس مـسـئوليت و عشق سبب شده شهرام در شرايط بهبودي نسبي قرار گيرد تا هرچه زودتر عمل پيوند كبد او انجام گيرد.
خـوشـبـخـتانه خيلي از خوانندگان و دست اندر كاران موسيقي،  يكي دو تا از مديران كمپاني ها به عيادت او رفته اند و بدليل حـسـاس بـودن شـرايط جسمي اش، همسرش از دوسـتـان و همكاران خواسته تا  اطلاع ثانوي براي عيادت اوصبر كنند تا پزشكان اجازه اين ديدارها را بدهند.
از سويي شنيديم هايده كاشاني آرايشگر معروف و مادر شهرام هفته قبل از سفر بازگشته و خود را به بيمارستان رساند

 

طوفان در مراحل شيمي درماني است

shayeat03

 

…شنيديم طوفان خواننده معروف، كه بخاطر ابتلا به سرطان ريه، ماههاست درگير عمل جراحي و بستري شدن در بيمارستان است،  اينروزها در اولين مرحله شيمي درماني خود قرار دارد.
طوفان كه با تلفن ها و ديدارهاي چهره هاي معروف هنر،  دوستان وهمكاران قديمي خود چه درامريكا،  اروپا و ايران،  انرژي گرفته است، سخت ترين مراحل عمل جراحي و درمان هاي مختلف را پشت سرگذاشته است. در ضمن گروهي از هنرمندان در تدارك برگزاري يك كنسرت مشترك به نفع طوفان هستند تا او كه دو سال است كار نمي‌كند و درگير هزينه هاي سنگيني است حداقل هزينه هاي سنگين دارويي خود را تامين كند.
اميدواريم كه اين بار براستي همكاران هنري، دست بالا كنند و در حد حرف و قول وقرارهاي معمولي نباشدگروه حمايت از ستارگان قديمي

 

گروه حمايت از ستارگان قديمي

shayeat04

…شنيديم باهمت فرانك ميرقهاري ستاره قديمي سينما،  كه دو سه سالي است به ايران كوچ كرده است، يك گروه از زنان هنرمند تشكيل شده تا به ياري ستارگان بازنشسته، بيمار، تنها و فراموش شده بشتابند.
فرانك ميرقهاري با پوري بنايي كه هميشه حامي‌ همكاران خود بوده، و دو سه ستاره قديمي ديگر كه همگي از مرز 60 ‌سالگي گذشته و برخي در سالهاي 70‌ زندگي خود هستند،  اين گروه را برپا داشته اند، و مرتب به ديدار ستاره ها ميروند،  برايشان امكانات يك زندگي ساده و راحت را فراهم مي‌سازند، در مورد دوا و درمان شان از پـزشكان آشنا كمك مي‌گيرند، با كشاندن آنها به مجالس مهماني ها و معرفي آنها سبب تقويت روحيه شان ميشوند.
قبلاشاهرخ نادري تهيه كننده با سابقه راديوئي درمورد مردان هنرمند همت كرده بود واينك اين گروه به ياري آمده اند.