javananHaftHonar1298-02

نميدانم چه ميخواهم بگويم
زبانم در دهان باز بسته است

فرهنگ فرهي

باور نمي‌كرديم كه يك پزشك عاليقدر و متخصص بيماريهاي زنان ونازائي با آوازه وشهرت فوق العاده  پانزده سال مطب خود را به رغم تمايل بيماران دوستدار او تعطيل كند و به مطالعه و تحقيق درباره هالوكاست بپردازد. درباره هالوكاست طي اين سالها كه از جنگ دوم گذشته مقاله ها،  رساله ها و كتاب هاي بيشمار به وسيله هاي مختلف چاپ و نشر شده  موزه هاي اختصاصي تاسيس شده كه رهنموديست براي آشنايي مردم با وسايل و ابزار شكنجه و تصويرها و مستندات ديگر، كنفرانسهاي دانشگاهي تشكيل شده كه به اين مهم  پرداخته است.اما به واقعياتي كه دكتر اردشير بابك نيا  طي چهار جلد كتاب نفيس با صدها عكس مستند در حدود 2400‌ صفحه به آن پرداخته علاوه بر ترسيم چهره ي سهمگين و مخوف نازي رژيم سركوبگر هيتلر،  كشتارگاهها،  كوره هاي آدمسوزي و اعداد و ارقام قرباني‌ها،  اصلي را مورد تحقيق و بررسي و كندوكاو و يادآوري  قرار داده كه هشداري به جامعه ي بشري است ! اين كه چگونه دولت هاي مقتدر جهان از جمله دولت ايالات متحده سال ها ساكت به تماشاي كشتار عظيم صدها هزار يهودي بيگناه نشسته بودند اين مهم آن اصلي است كه تكراري نيست و سايه اي از آنرا امروز هم مي‌توان ديد،  ما طي چند مقاله درباره ي اين چهارجلد كتاب جامع سخن خواهيم گفت. اما اين هفته را به بخشي از مقالاتي خواهيم  پرداخت به بي‌تفاوتي دولت ايالات متحده آنهم  به دوران رياست جمهوري ئيكه  قهرمان ملي بود:  روزولت.javananHaftHonar1298-03
دكتر بابك نيا،  با دلايل قوي و معنوي/‌ نه رگهاي گردن به حجت قوي با استناد به وقايع ورويدادهاي مستند و آمار به اين مصاف مي‌رود تا بگويد  چگونه جهان وجهانيان اجازه دادند كه اين فاجعه ي سهمگين رخ دهد. بي مناسبت نيست كه >لي ويزلآشويتس با موازين و معيارهاي عقل انساني قابل درك نيست… و رويدادهاي وابسته به آلمان حتي قابل تصور هم نيست و فقط در خاطر كساني مي‌ماند كه آشويتس  را خود تجربه كرده اند بين قربانيان و بازماندگان  هولوكاست هميشه با محدوديت هايي روبرو خواهد شد اين محدوديت ها موجب ميشوند كه با نوشتن  نتوان واقعيت اين فاجعه ي غير انساني و  نابخردانه را شرح داد و  رنج هاي  قربانيان هولوكاست را به تصوير كشيد. از اينرو سيري كه دكتر بابك نيا  كرده است درهولوكاست،  ريشه هاي آن،  بي تفاوتي  دنيا در مقابل فجايع كامل ترين كندو كاو در اين زمينه است… نويسنده هولوكاست مي‌گويد:
گرچه همه ي قربانيان دستگاه كشتار نازي يهودي نبودند ليكن نابودي همه ي يهوديان هدف كشتارگران نازي بود راي دولتمردان آلمان نازي بر آن بودندكه مردم قوم يهود حق زندگي نداشته باشند درحالي كه هيچ شخص و هيچ حكومتي نبايد اختيار گرفتن چنين تصميمي را داشته باشد آلماني ها به بهانه ي ايجاد بهشت موعود خود و ايجاد سرزمين آرماني بامردمي‌از نژاد پاك و شريف آريائي، بايد براي يهوديان جهنمي روي زمين تدارك مي‌ديدند، جهنمي  كه در آن افزون بر شش ميليون يهودي اروپايي بيش از بيست و پنج ميليون انسان بيگناه نيز در آن سوخت.<
وجه امتياز تحقيقات دكتر بابك نيا هولوكاست را به عنوان يك يهودي متعصب و يا با اشاره و خواست دولت اسرائيل به رشته تحرير نكشيده  و در اين زمينه چه انساني و رسا سخن گفته است >من كتاب را به عنوان يك يهودي آغاز كردم اما به عنوان يك انسان به پايان رساندم چه كسي امروز از كشتار بيش از يك ميليون ارامنه ي تركيه از يك نسل پيش صحبت مي‌كند.<
…>الي ديزل<درباره ي سرگذشت غم انگيز نابودي بيش از نيم ميليون يهودي زادگاهش در دوران هولوكاست گفته است: 
>آنها بي يار و ياور تنها و مايوس بودند با اين كه جهانيان  خبر داشتند ساكت ماندند انسان ها اجازه دادندآنها درد وعذاب  بكشند و آزار ببينند  وسرانجام نيز نابود شوند ليكن آنها  به تنهايي نابود نشدند زيرا بخشي از وجود يكايك  ما نيز با آنها نابود شد.<
و دكتر بابك نيا از قول >مارتين نيمولر فيلسوف آلماني كه پس از جنگ در بيانيه اي مردم آلمان را به دليل پشتيباني و پيروي از نازي ها وآغاز جنگ گناهكار خوانده بود ميگويد  وي در يكي از نوشته هاي ماندني خود درباره ي بي اعتنايي انسان ها به سرنوشت همنوعانشان سروده است:javananHaftHonar1298-04
نخست به سراغ يهودي ها رفتند
من يهودي نبودم اعتراض نكردم
سپس به لهستاني ها حمله بردند
من لهستاني نبودم اعتراض نكردم
آنگاه به ليبرال ها فشار آوردند
من ليبرال نبودم اعتراض نكردم
سپس نوبت كمونيست ها رسيد
كمونيست نبودم بنابراين اعتراض نكردم
سرانجام به سراغ من آمدند
هرچه فرياد زدم كسي نمانده بود كه اعتراض كند<
دكتر بابك نيا مي‌نويسد: > پانزده سال پيش كه تصميم به پژوهش و نگارش اين كتاب گرفتم انگيزه ام پاسخ اين پرسش بود كه هنگام وقوع جنايات  نازي ها، رهبران جهان كجا بودند؟  در چه زميني  و تاچه حدي از طرح نابودي همگاني  يهوديان اروپا آگاهي  داشتند و واكانش آنها چه بود.
هيتلر بارها عزم راسخ خود را براي نابودي يهوديان در سخنراني ها و نوشته هاي خود آشكارا مطرح كرده بود.