javananNews1298-01

 

 

يك ديدگاه
تقريبا همه مردم فكر مي‌كنند كه زندگي بي هدف نمي‌باشد ووجود انسان بايد با طرح و منظوري بوجود آمده باشد– و احتمالا برخي نيز باور دارند پيدايش بر محور انسان و بودن ايجاد شده– اين ديدگاه كاملا مذهبي است و قصد و هدف ايجاد  لشكرهاي مذهبي مي باشد كه 14‌ هزار سال است كه تاريخ جهان اين مهم را تجربه مي‌كند– مخالفان اين باور كه مي‌پندارند >پيدايشحققانوني بودن و دليل جنگقانوني بودن انجام عملكرد جنگ.<
در دوران كهن هنگام جنگ هاي >پولي پونزيانعلوم قانوندرك طبيعت قانون< مثبت و منفي بودن رويدادها را مي‌تواند شناسايي كند و لذا نظريه سياسي را از نياز سياسي  تميز دهد و جنگ را تائيد  و يا تكذيب كند– اما امروز نيروي  هسته اي نظامي‌ ‌تمام  فلسفه  و قانون جنگ  را مي‌تواند خنثي كند– چون هر چقدر هم درباره فاجعه بمب  هسته اي گفته و نوشته شود نهايتا  در ناچاري اين نيرو  بكار گرفته  خواهد شد– هيچ بمب هسته اي بي هدف ساخته نشده است.
•••
• توافق هاي سياسي كه به صورت محرمانه بين ايران و امريكا از راه فرانسه و اتريش  صورت مي‌گيرد شفاف نمي‌باشد و زندگي موقت دارد– وضع كنوني تا انتخابات امريكا ادامه خواهدjavananNews1298-02 داشت و دوباره  مسئله تحريم  وغيره  مطرح خواهد شد در اين ميان ايران امتياز >زمانخنثي كردن< برخي از تحريم ها را به دست خواهد آورد– بقيه مطالب كه در رسانه ها درباره ديدارها و توافق ها مي‌خوانيم كمتر رنگ حقيقي دارند– اتفاقا  اينگونه توافق ها  چون شفاف و هم آهنگ  نمي‌باشد خطر برخورد نظامي‌ را بيشتر كرده است.
• سالهاست كه هندوستان روابط نظامي‌نزديك با اسرائيل دارد مخصوصا نيروي هوايي دو كشورهمكاري و برنامه هاي مشترك زيادي را با هم اجرا مي‌كنند– واحدهاي  ويژه >سيارات< اسرائيل در مرزهاي هند و پاكستان  فعال هستند و مراقب وضعيت  اتمي پاكستان مي‌باشند  چند سالي هم مي‌باشد كه نيروي زميني هند وسايل نظامي‌از اسرائيل خريداري مي‌كند– اما در هفته گذشته بدون هيچ دليل  جمعي  هنديها روابط تسليحاتي خود را با اسرائيل قطع كردند و بخشي از پول صنايع نظامي‌اسرائيل درهند كه 70‌ ميليون دلار بود از سوي  مقامات هندي ضبط شد ارتش هند بدليل كمبود بودجه وعدم مديريت با مشكلات بزرگي روبرو مي‌باشد.
• دولت >بشار اسداسدفروش< سوريه به يك يا چند كشور بيگانه تشبيه مي‌كنند.
• روز 19‌ آوريل مصادف بود با روز >قتل و عام ايران اتمي< اشاره كردند ويادآوري كردند كه اسرائيل در شرايطي كه خطر را براي موجوديت  خود احساس كند با تمام نيرو و قدرت نظامي‌ با هر دشمني مقابله خواهند كرد– احتمالا منظور واقعي  ايران بوده است.
• واحدهاي ويژه روسيه و امريكا مشتركا در بخش هايي از افغانستان درعمليات  عليه >قاچاقچيان< موارد مخدر همكاري گسترده دارند– يكي مي‌گفت به جاي همكاري عليه قاچاقچيان مشتركا اين نيروها در  از بين بردن مزارع  خشخاش  همكاري كنند تا قاچاقچيان ترياك نيز به كشت درخت انگور و پرتقال بپردازند..
• در حالي كه كشور اسپانيا دچار ركود اقتصادي  است،  و مردم آن گرفتار زندگي روزمره  هستند پادشاه اسپانيا  در >بوتسوانا< به شكار فيل رفته بود– پس از برگشت از مردم اسپانيا عذر خواست و سفر خود را نادرست خواند– در امريكا نيز يكي از سازمان هاي دولتي گروهي از كارمندان خود را با ماليات پرداختي مردم به سفرهاي لاس وگاس و هاوايي فرستاده بود و نزديك به 900‌ هزار دلار خرج تفريح و خوشگذراني اين سفرها بوده.
• برخي منابع مختلف نظامي‌و اطلاعاتي مي‌پندارند در صورت رويداد جنگ بين ايران و اسرائيل 300‌ هواپيماي بمب افكن و شكاري در سه روز  اول شركت خواهند داشت هم زمان 14‌ فرودگاه نظامي‌ مورد حمله موشك هاي27GBU و 28GBU‌ قرار خواهند گرفت و بنادرايران از راه دور بوسيله زير دريايي هاي >دولفين< هدف موشك هاي مختلف خواهد بود– اگر كمك نظامي‌امريكا صورت بگيرد احتمالا هواپيماهاي استلت 2B- و سنگرشكن هاي عميق از نوع GBU-AVهم استفاده خواهد شد احتمال دارد واحدهاي مراكز رادار و شنود و برخي از روش هاي ارتباطي را مختل كنند و متقابلا  ايران از سيستم  دفاع موشكي 200S-  و 300S- و شايد TOR و ديگر موشك ها كه قدرت كمتري دارند بهره بگيرد هواپيماهاي14F- و29 MIG پيشرفته ترين هواپيماها خط اول دفاعي خواهند بود كه ازمناطق نظامي‌واقتصادي  و انبارهاي نفت و پادگان ها و پايگاه ها و راكتورهاي بوشهر دفاع خواهند كرد– البته همه اين ها احتمالات مي‌باشد وشايد مسئله هسته اي ايران بدون شليك  گلوله اي حل و فصل شود...
•در يك آمار كه مربوط به دوران جنگ سرد مي‌باشد مي‌بينيم روسيه شوروي 39‌ هزار كلاهك اتمي آماده براي جنگ با غرب آماده شليك و پرتاب داشت اما غرب توانست از راه ايجاد موانع اقتصادي و سياسي استخوان بندي اتحاد جماهير شوروي را تخريب كند– برخي از ناظران مسائل هسته اي و امور مربوط  به جنگ هاي احتمالي مي‌گويند ايراني كه هنوز يك بمب اتمي هم ندارد همان اندازه خطرآفرين به نظر مي‌رسد كه شوروي سابق با 39‌هزار كلاهك اتمي … شايد مسائل انرژي گاهي مي‌تواند مستقيما بر مسايل سياسي ارجحيت داشته باشد.javananNews1298-03
• >اهواد–باراكحقيقت مسئله توافق امريكا با ايران چگونه >چه شرايطي دارد-ابراه سوئزعربيسمميت– رامنيناتان– ياهو< نيز مي‌باشد– آمار انتخاباتي نشان مي‌دهد كه جامعه  يهودي امريكا اصولا دمكرات هستند ولي در انتخابات آينده بدليل مسائل خاورميانه كرنش و گرايش به جمهوريخواهان نشان خواهند داد.
•منابع نظامي‌خبر مي‌دهند كه احتمالا ايران دو واحد عملياتي  ضد موشك 300S- را طي سال ها از روس ها خريده – و صنايع موشك سازي ايران با ساخت موشك خانگي مشابه  بنام >باورناتو هستند كه ارجحيت هايي براين موشك 300S-‌دارند.