1331-68

1409-16

1409-10

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «حسین مجید»
10‌1409-17 تا 11‌ صبح:گلچین هفته 84: شجریان – سیما بینا- عبادی – حسین تهرانی- شهرام ناظری
11‌ تا 12‌ صبح: «پرسه» با «پروین»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: گپ با «مارتیک» (درخواست شده)
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «پرسه» با «پروین»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌:  گپ با «حسین مجید»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «عباس شیرمحمدی» عکاس کاخ سفید (درخواست شده)
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 84: شجریان – سیما بینا- عبادی – حسین تهرانی- شهرام ناظری 
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1409-11

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1409-12

1409-189‌تا10‌ صبح: گپ با«رامش»(درخواست شده)
10‌تا 11:گلچین هفته 85: دستگاه نوا- شجریان و محمدرضا لطفی
11 تا 12: گفتگوبا«آندره بوغوسیان» وکیل سرشناس
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 85: دستگاه نوا- شجریان و محمدرضا لطفی
9 تا 10: گپ با «رامش»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «اندره بوغوسیان» وکیل سرشناس
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1409-13

9‌ تا 1409-1910‌ صبح:  گفتگو با«دکتر شهناز مصلحی» روانشناس
10‌تا 11:گلچین هفته  82: محمدرضا لطفی – شجریان- سیمین غانم – شهرام ناظری- جلیل شهناز – رضوی سروستانی – پوران
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته  82: محمدرضا لطفی – شجریان- سیمین غانم – شهرام ناظری- جلیل شهناز – رضوی سروستانی – پوران
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1409-14

9‌ تا 101409-20‌صبح: گپ با «حافظ ناظری»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با «مو معیری» متخصص در امور ساختمان و آرشیتکت
12‌ تا يك: Leaders in the Community
يك تا 2‌: گلچین هفته 83: برنامه ای با صدای خانم پریسا.
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 83: برنامه ای با صدای خانم پریسا.
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«مو معیری»
10 تا 11: Leaders in the Community‌
11 تا 12: گپ با «حافظ ناظری»

1409-15

9‌ تا 1409-2110‌صبح:گفتگو با «پروین داوری»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 80 : محمدرضا لطفی – عبدالوهاب شهیدی- سیما بینا – جلیل شهناز- شجریان 
11‌ تا 12‌: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «ندا زمان» وکیل معروف ایرانی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «پروین داوری»
8تا 9:  گفتگو با «ندا زمان» وکیل معروف ایرانی
9 تا 10: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 80 : محمدرضا لطفی – عبدالوهاب شهیدی- سیما بینا – جلیل شهناز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.