1464-91

1585-45

1585-46

9‌ 1585-52تا10‌صبح: گفتگوی فیروزه خطیبی با مارک امین
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با حافظ ناظری
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با محمد خردادیان (درخواست شده)
9‌ تا 10‌: گفتگوی فیروزه خطیبی با مارک امین
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها 

 

1585-47

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1585-48

91585-53 تا10صبح: گفتگوی فیروزه خطیبی با حمید رحمانیان
10 تا 11: گفتگو با منصور سپهر نیا
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با منشه امیر درباره کتاب اش
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب:  گفتگوی فیروزه خطیبی با حمید رحمانیان
10‌ تا 11‌: گفتگو با منصور سپهر نیا
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

   

1585-49

9‌1583-41 تا 10‌ صبح: گفتگوبا بیتا میلانیان
10تا 11‌: گفتگو با دکتر ندا مهربانی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با فرامرز قاسمی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی دکتر اراد راد و انتونیو جلینی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با بیتا میلانیان
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1585-50

9‌1585-55 تا10‌صبح: گفتگو با پرنس ماریو مکس
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با شهرام شب پره
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با دکتر داریوش مغانکی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و مریم نجمی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با پرنس ماریو مکس
10 تا11 شب:گفتگو با دکتر آراد راد و جلینی
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1585-51

9‌ 1583-43تا 10‌صبح: گفتگو با «شهرداد روحانی(درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز 
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با سروش ایزدی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با لقمان ادهمی
8 تا 9: گفتگوی ناظمی و وحدت
9‌ تا 10‌: یک قاشق شکر
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.