1464-91

1544-20

1544-21

9‌ 1544-35تا 10‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و عماد رام
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگو با عباس حاجیان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر دانش فروغی
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: گفتگوی ناظمی و عماد رام
10‌تا 11‌:گفتگو با عباس حاجیان
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1544-22

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1544-23

91544-36 تا10صبح:گفتگو با دکتر آریا شمعی (درخواست شده)
10 تا 11: گفتگو با فربد
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: خاطرات اصغر بیچاره
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر شمعی
10‌ تا 11‌: یک قاشق شکر
11 تا 12:با مرتضی فرزانه
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1544-24

9‌1544-32 تا 10‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و امیر رسائی
10تا 11‌: گفتگوی فرهنگ فرهی و ویگن
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌1544-33 تا 10‌: گفتگو با محمد حیدری در سال 2007
10 تا 11: گفتگو با علی نظری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1544-25

9‌1544-30 تا 10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر (جدید)
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگوی با الی و مایکل
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
9 تا 10 شب: گفتگو با چشم آذر
10 تا 11 شب:یک قاشق شکر
11 تا 12: «خنیاگران»

1544-26

9‌1544-31 تا 10‌صبح: گفتگو با شهره آغداشلو (درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مرتضی برجسته
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.