jahanDar_javanan1301-01

 

يك ديدگاه

 
• گروه سري >بيلدربرگبيلدربرگايده هاايزم‌هامذاهب< تنها وسيله و اهرم كار محسوب مي‌شوند و بس.
•••
• نخست وزير سابق پرتغال >ازنارآتش زدن اسرائيل يكي از مـهـمـتـرين برنامه هاي ايران است-آزنارآزنارآزنارآزنارآزنار< هم چنان گفت در يك گفتگوي مجزا با ولاديمير پوتين  مرد اول روسيه به او گفته است زياد فكر مسئله هسته اي ايران نباشيد اسرائيل اين مسئله را حل خواهد كرد.
• دولت امريكا تصميم گرفت از سال آينده واحدهاي آموزشي ارتش به افريقا فرستاده شوند تا به نظاميان دولتي كشورهاي افريقائي راه و روش جنگ با شورشيان و گروه هاي خرابكار را آموزش دهند– از چندي پيش تعدادي مربي ارتش امريكا در سومالي و اوگاندا  فعاليت دارند.
• در چين مردم به مرور به ابتدائي ترين آزادي ها دست مي‌يابند و به همين نسبت سنت كشاورز مجاني و در حقيقت برده از صحنه اجتماعي چين خارج مي‌شود– كشاورزان جهت يافتن زندگي بهتر و به اميد آينده روشن تر به شهرهاي بزرگ كوچ مي‌كنند و محاسبه شده در 50‌ سال آينده حدود 200‌ تا 300‌ ميليون نفر از كشاورزان شهرنشين خواهند شد در نتيجه چين شديدا با كمبود كشاورز و نياز فوق العاده به انرژي نفت و گاز پيدا خواهد كرد– توليد كمتر ومصرف بيشتر.
• در مورد مسئله ايران و اسرائيل يك نظريه هم وجود دارد كه كمتر درباره آن بطور باز و شفاف گفتگو مي‌شود– در چندين جنگ كه اسرائيل با همسايگان عرب خود داشته (به جز دو مورد) اسرائيل آغازگر جنگ بودكه با حمله به فرودگاه‌ها و مراكز موشكي آغاز مي‌شود و سپس نيروي موتوريزه و پياده نظام وارد ميدان نبرد مي‌گردد– در جنگ 1948‌ و >يوم كيپور< اعراب جنگ را آغاز كردند– امروز نيز در مراكز سياسي و نظامي‌ايران هستند افرادي و نظريه اي پرورش مي‌يابد كه بايد به اسرائيل حمله ناگهاني  كرد و منتظر نبود كه اسرائيل به مراكز اتمي ايران و بنادر حمله كند– برخي از تصميم گيرندگان حمله به اسرائيل اعتقاد دارند اگر حمله محدود و موقت باشد و خسارت فلج كننده نباشد هيچ عكس العملي به جز شعارهاي بين المللي بسوي ايران نخواهد آمد و اگر پس از حمله موشكي يا انفجار در داخل اسرائيل  صورت گيرد و بلافاصله حزب الله به موشك پراكني بپردازد اسرائيل تمام ضربات انتقام را بر سر نصرالله و حزب الله وارد خواهد آورد و بس.
• به جز مسئله آذربايجان ايران و جمهوري آذربايجان كه يك مشكل احتمالي در آينده و يا در زمان بحران خواهد بود ظاهرا گروه هاي سني،  عرب و كرد در تلاش هستند تا مسئله قومي‌و مذهبي را بهانه قرار دهند و در اين زمينه يارگيري هاي  سياسي و اجتماعي انجام مي‌دهند– با اين حال بيشتر ايرانيان از هر ريشه قومي‌و مذهبي كه هستند به استقلال  وآزادي ملي اعتقاد دارند و همكاري با بيگانه را در هر شرايطي نادرست مي‌دانند.
• كنفرانس نمايشي >مسئله اتمي ايران< بمانند ديگر كنفرانس‌ها نهايتا بي نتيجه و وقت تلف كردن است. هيچ نشانه اي كه بتواند تنش يا روش رويدادها را كم رنگ ياعوض كند ديده نمي‌شود پس از پايان كنفرانس بلافاصله اعلام خواهد شد كه بزودي ديداري جهت تائيد اين كنفرانس در يك كشور ديگر كنفرانسي صورت خواهد گرفت.jahanDar_javanan1301-02
• همه كشورهاي جهان كه به نوعي با مسئله اتمي شدن ايران و انرژي سوخت نفتي ايران سر و كار دارند دائم از پيدا كردن راه حل هاي سياسي صحبت مي‌كنند و ايران نيز هر نوع تحريم اقتصادي را محكوم مي‌كند ولي در ضمن شاهد هستيم كه هر ماه موافقان و مخالفان مرتب به مانورهاي گوناگون نظامي‌ مي‌پردازند و يارگيري هاي نظامي‌و سياسي بخشي از سياست روبرويي با بحران شده– بطور كلي روند اينگونه است كه در شرايط عادي سالي 2‌ يا 3‌ مانور براي نيروهاي نظامي‌ معقول محسوب مي‌شود اما در شرايط  بحران امروز هر هفته شاهد مانورهاي دفاعي و تهاجمي هستيم و بخشي از اين مانورها با همكاري چند كشور و با  اهداف بخصوصي صورت مي‌پذيرد– روسيه در اين چند هفته بطور علني گفته  با آن كه با دخالت ‌نظامي‌ غرب در سوريه وياران او  به شدت مخالف است اما اگر چنين وضعي پيش آيد دخالت نظامي‌ نخواهد كرد– ايران و عمان هم مشتركا >رزمايش< مشترك انجام مي‌دهند.
•خـبرگزاري >العربيه< از سوي شاهزاده رضا پهلوي نوشت كه ايشان گفته اند حمله نظامي‌به تاسيسات اتمي موقتا تاثير خواهد داشت اما در بلند مدت بي اثر است و هشدار دادند كه اگر حمله به ايران بصورت همكاري ارتش امريكا و اسـرائـيـل بـاشـد ساختار اجـتـمـاعـي ايران آسيب خواهد ديد  مانند آنچه در عـراق شـاهـد هـسـتـيم– بهترين راه را ايشان كمك بــه مــردم ايـران جـهـت سرنگوني رژيم دانستند– ايـن مـطلـب الـعربيه در ســــايـــت اســـرائــيلـــي YNEWS.COM‌ منتشر شده.
‌• نگراني جديد تركيه از آينده آن است كه با خروج نيروهاي سازمان >نـاتـوگرانيبشار اسد< است تا حكومت سني و طرفدار سعودي بر سر كار آيد كه براي رويارويي با عراق و ايران احتياج به تركيه داشته باشد.