مجموعه تازه عليرضا ميبدي

Mix1314-08

عليرضا ميبدي نويسنده،  برنامه ساز و پژوهشگر صاحب نام اين روزها دست اندركار انتشار تازه ترين كتاب خود مي‌باشد كه تمامي‌سروده هايش دراين كتاب جمع آوري شده است ضمن اينكه ميبدي  به همراه اين كتاب دو سي دي از سروده هاي خودش را  بدوستداران خود تقديم خواهد كرد كه بهمراه موزيك بدون كلام از آهنگسازان بنام ايران زمين ميباشد.

شناسايي هنرمند

Mix1314-09

ايـن دو تن مادر و دختر هستند كه هر دو از چـهــره هــاي معروف دنياي هنر در زمـيـنـه بازيگري در سـيـنما و تلويزيون مـــي‌بـــاشــنـــد كــه خوشبختانه  در قيد حيات هستند كه با شناسايي آنان به قيد قرعه به سه نفر به هر كـدام يك سي دي تـقـديم خـواهد شد يـك راهـنـمايي هم بــراي شـمــا داريم: همسر و پدر اين مادر و دخــتــر خــود از كارگردانان بنام ‌بود.
خاطره سازان

Mix1314-12Mix1314-10

خاطره سازان اين هفته عكسي از شش خواننده معروف كه سه تن آنها ديگر در ميان ما نمي‌باشند در عكس رديف ايستاده اند از راست:  گيتي – گوگوش– مهستي را مي‌بينيد و رديف نشسته : عارف – رامش و منوچهر سخائي را مي‌بينيد.
عـكـس ديـگـر رامـش خـواننده صاحب نام رامي‌بينيد كه دراستخر خانه اش سرگرم شناكردن مي‌باشد ايـن عـكـس روي جلـد مـجله روشنفكر چاپ شد در دهه پنجاه. عكس ديگر جميله ستاره رقص وبـازيـگـر دهـها فيلم ايراني را مي‌بينيد كه در مقابل اوناسيس با رقص خود هنرنمايي مي‌كند و اوناسيس بقولي ششدانگ محو تماشاي رقص او شده است

Mix1314-11.