7

 

 

 

يك ديدگاه

 

به تحريك نيروهاي سلفي درچند كشور عربي حركت هاي متصل برعليه امريكا صورت گرفت كه هنوز ادامه دارد. ظاهرا يك فيلم مذهبي باعث آغاز اين حركت شده است– در روز نخست نا آرامي‌ها سفير امريكا در ليبي به همراه سه امريكايي ديگر كشته شدند– واقعيت آن است كه فيلم مذهبي تنها بهانه است چون اين فيلم نه ارزش تاريخي دارد و نه سينمايي و آنقدر بي ارزش است كه هنوز دقيقا مشخص نيست بودجه، كارگردان و هنرپيشه هاي آن چه كساني هستند اما آنچه مشخص1 است هدف سلفي هاست كه مي‌خواهند دولت هاي عرب را در اين روزهاي بحران كه به اصطلاح بهار عربي شكل مي‌گيرد در برابر مردم قرار دهند و حكومت هاي نيمه جان و نيم مستقل و نيمه دمكراتيك را عامل امريكا معرفي كنند طبعا اگر وضع به شكل كنوني ادامه يابد سلفي ها كه گروه هاي افراطي محسوب مي‌شوند در ميان عوام پايگاه محكم تري پيدا مي‌كنند و اين همان است كه مي‌خواهند– عمليات القاعده در صحراي سينا و حمله به نيروهاي امريكايي و عمليات طالبان در افغانستان كه هم زمان صورت گرفته هيچ ارتباطي به فيلم مذهبي ندارد اتفاقا  بايد گفت طالبان و القاعده نياز به بهانه ندارند كه به نيروهاي امريكا و ناتوحمله كنند آنها هرگاه فرصت بدست بياورند به امريكا و يارانش آسيب خواهند رساند طبيعت طالبان و القاعده به جز اين نمي‌باشد آنچه بايد تحليل شود شور و ذوقي است كه بصورت كاذب جهان غرب در دو سال گذشته در رويدادهاي بهار عرب جستجو مي‌كند– كدام دمكراسي و چه حقوق انساني كه پيش از اين در ميان اعراب نبود حالا پس از بهار عرب بمرور ظاهر مي‌شود…

* در 21‌ كشور مسلمانان عليه امريكا و ياران سياسي و نظامي‌امريكا به تظاهرات پرداخته اند– اين تظاهرات كه هماهنگ شده و از سوي برخي كشورها و  كانونهاي مخالف سياست امريكا تغذيه مي‌شود تا مدتهاي نامشخص ادامه خواهد داشت– امريكا با داشتن 45‌ پايگاه در 18‌ كشور درخاورميانه و خاوردور خواهان تقويت اين مراكز قدرت است– در وحله اول امنيت جان شهروندان امريكايي در كشورهاي نا آرام مطرح است و سپس هدف بزرگتر تظاهركنندگان و يا گردانندگان اين نا آرامي‌ها– طبيعي است  بهار عرب حكومت هاي خودكامه  را ضعيف كرده اما جانشين اين حكومت ها نه قدرت ديكتاتورها را دارند و  نه محبوبيت قهرمانان ملي را لذا مُهر تائيد حكومتي4 هيچ كشور عربي كه «بهار» را تجربه كرده هنوز خشك نشده و عاقبت آنها ابدا روشن نيست– آنچه بيش از هر چيز ديگر  مي‌توان در اين سناريوهاي ناقص ديد اهميت نفت و گاز است كه در تمام شرايط سياسي و بحران هميشه مطرح است. و اين مهم را سلفي ها و جهادي ها به خوبي شناسايي كرده اند و اگر حركت فعلي ساختار محكمتري بگيرد نبايد تعجب كرد كه خاورميانه يكپارچه بدون مرز جغرافيايي و يك حكومت نهاد اسلامي‌در تركيب سلفي به مرور شكل بگيرد– طبعا اين رويداد يك شبه صورت نخواهد پذيرفت اما همكاري دول نيمه جان بهار عرب با اين گروه ها به آنها قدرت خواهد داد– بسياري آغاز شكست ساختار خاورميانه را در سال1979 ‌ مي‌بينند و پايان دوران پادشاهي ايران– و بالاخره اثر اين رويدادها بر انتخابات امريكا بشدت اثر خواهد گذارد.
* پليس افريقاي جنوبي كارگران اعتصابي معادن را در آن كشور به گلوله مي‌بنددخانواده هاي معدنچيان را زنداني مي‌كند هرگونه  گفتار و نوشتار معدنچيان را عمليات عليه دولت مي‌داند و با شدت تمام با اين بيچارگان برخورد مي‌كند اگر اين عمليات چندين سال پيش صورت گرفته بود اسقف تئتو،  بوتولزي و ماندلا گوش جهانيان را كر كرده بودند اما امروز آنهايي كه بر مصدر قدرت هستند ديروز خود را به مصلحت فراموش كرده اند.
* براثر همكاري نيروهاي سلفي و واحدهاي پراكنده القاعده 3‌ پادگان نيروهاي ارتش مصر در صحراي سينا مورد حمله قرار گرفت در اين حملات خمپاره،  و موشك هاي برد كوتاه و مسلسل كاليبر 50‌ بكارگرفته شد– يك هليكوپتر ارتش مصر نيز براثر اصابت  گلوله سقوط كرد– واحدهاي سلفي هنگام نزديك شدن به پادگان ها از ديوار دفاعي كودكان استفاده مي‌كردند تا سربازان به آنها تيراندازي نكنند.
* شيوع بيماري ابولا در كنگو باعث مرگ بسياري شده و مقامات بهداشت آن كشور اذعان كردند كه بيماري خارج از كنترل است و وزارت بهداشت توانايي برخورد و مهار اين بيماري را ندارد– «ابولا» علاج ندارد و بيمار را در مدت كوتاه مي‌كشد.3
*هزاران نفر در چين عليه ژاپن به تظاهرات پرداختند– چند جزيره كوچك كه د ردرياي چين شرقي وجود دارد باعث تنش ژاپن و چين شده است هر دو كشور ادعاي مالكيت اين جزاير را دارند– اما ظاهرا اسناد و سند و مالكيت ژاپن در مورد اين جزاير محكم تر مي‌باشد.
* در يك عمليات نظامي‌قبايل بومي‌صحراي سينا با همكاري سلفي ها نيروهاي صلح نظاره گر به مرزهاي مصر و اسرائيل را در محاصره گرفته اند– سربازان پادگان بيشتر متعلق به كشور كلمبيا هستند اما در ميان مشاوران نظامي‌تعداد زيادي سرباز امريكايي نيز ديده مي‌شود– فرمانده پادگان از دولت مصر كمك خواسته و آنها به جاي كمك با فرستادن چند كاميون سرباز مشغول گفتگو با فرمانده پادگان هستند كه يك ژنرال اهل نيوزيلند مي‌باشد كه مجوز عبور بگيرند– ظاهرا پادگان تحويل سلفي ها داده خواهد شد– پادگان «ال– گهورا» راه ورود و خروجش در دست شورشيان است.
*  رئيس جمهور گامبيا به مقامات قضايي دستور داد حكم اعدام زندانيان را فعلا لغو كنند– مقامات بين المللي به دولت گامبيا اعتراض كرده اند كه اعدام ها بي رويه در گامبيا صورت مي‌گيرد و در مواردي مجرمان گناهشان در حد اعدام نمي‌باشد.
* در روسيه هزاران نفر عليه پوتين به تظاهرات آرام پرداختند اين اولين راه پيمايي اعتراض آميز در سه ماه گذشته مي‌باشد در روسيه هستند بسياري كه مي‌گويند2 پوتين روسيه را به صورت «ملك» شخصي اداره مي‌كند و قصد كناره‌گيري را ندارد.
* در يك آمارگيري كه از سوي گروه هاي غيروابسته به آرژانتين و انگلستان در مورد جزاير فالك لند صورت گرفت اكثريت مردم اين جزيره هم چنان خواهان انگلستان هستند جمع ساكنان اين جزيره 2563‌ نفر مي‌باشد كه 60‌درصد آن مخالف شديد آرژانتين هستند و خود را انگليسي مي‌دانند.
* هفته پيش رئيس جمهور ارمنستان جهت بازديد از يك مركز فرهنگي به جمهوري قره باغ سفر كرده بود،  دولت و رئيس جمهور آذربايجان به اين سفر اعتراض كرد– برخي از روزنامه هاي محلي ارمنستان جواب دادند به تو چه؟
* مردم اسپانيا در يك راه پيمايي بزرگ به دولت اعتراض كردند تا ماليات ها را زياد نكنند– اعتراضيون گفتند در شرايط سخت اقتصادي اضافه كردن ماليات به جز ايجاد  دشواري و ركود اقتصادي ارمغاني براي مردم ندارد.
* يك پليس افغاني دو سرباز انگليسي را كشت– قاتل در جابه ضرب گلوله سربازان ديگر كشته شد– در بسياري از محافل آكادميك سخن از اين است كه چرا روش جنگ بدست نظاميان اداره نمي‌شود– اصولا هنگامي‌ كه سياستمداران وارد مسايل نظامي‌مي‌شوند و بيشتر مواقع هيچ اطلاعي هم از آن ندارند زندگي را براي همه مشكل ميكنند تمام كشورهايي كه امروز سازمان ناتو در آنجا  درگير است به اندازه يك اپسيلون توان نظامي‌ براي رويارويي با سازمان ناتو را ندارند اما آنقدر محدوديت و به اصطلاح موانع قانوني  در راه سربازان قرار مي‌دهند كه كارها مشكل مي‌شود.