1371-14

1371-16

امید در کنسرت دیگر خود درساکرامنتو ، در شب 14 سپتامبر با شلوغ ترین جمعیت و در ضمن مرتب ترین کنسرت ها را اجرا کرد. مردمی که به تماشای کنسرت آمده بودند همه از طبقات تحصیلکرده و موفق ایرانی در جامعه امریکایی بودند.
امیدمیگوید کنسرت ساکرامنتو، یک خاطره شیرین بود، برگذارکنندگان برنامه خانم مینا و آقای بهداد براستی سنگ تمام گذاشتند، آنها برای رضایت مردم و انرژی دادن به هنرمندان آگاهانه عمل می کنند.من از آنها و از بهروز بدیعی که از این کنسرت بهترین تصاویر را تهیه کرد سپاس فراوان دارم، و از مردم خوب ساکرامنتو که با من از لحظه آغاز تا پایان یک صدا آمدند و من  در  پایان برنامه احساس کردم برای ساعتها هنوز انرژی خواندن دارم.
 مردمی که بدیدن کنسرت آمده بودند می گفتند زمانی رسیده است که ما خوانندگان محبوب  خود را دستچین کنیم و امید براستی از چهره هائی است که محبوب همه نسل هاست.

1371-15