1464-91

1531-52

1531-53

ساعت1531-59 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «الکس نقیبی» کاندیدای انجمن شهر میشن ویه هو
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با سعید اسدی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر روبن ابرامز
1 تا2‌:گفتگو با پیام شایانی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با دکتر کرباسی
9‌ تا 10‌: گفتگو با الکس نقیبی
10‌تا 11‌:گفتگوی حسین حیدری و علی نظری
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1531-54

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1531-55

91531-60 تا10صبح:گفتگوی عبدالله ناظمی با وحدت
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: گفتگو با ستار
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با دکتر تیمورازی
9 تا 10 شب: گفتگو با فرزین فرهادی
10‌ تا 11‌: گفتگوی ناظمی با وحدت
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1531-56

9‌ 1531-61تا 10‌ صبح: شعرخوانی فریدون فرخزاد
10تا 11‌ صبح: گفتگوبا شهرام کاشانی (درخواست شده)
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با علیرضا نژاد دهقان، همکارمان در ایران
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
10 تا 11: گفتگوی ناظریان با خاورانی(2)
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1531-57

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و عزیزالله رفیعی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا1531-62 10 شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
10 تا 11 شب:گفتگو با «بیک ایمانوردی»
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1531-58

9‌ 1531-63تا 10‌صبح: گفتگوی زنده یاد منوچهر سخایی با پروا
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوی سخایی و پروا
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.