جمعه14 دسامبر

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ مهدي ذكايي1331-59 با «فرامرز اصلانی»
10‌ تا 12‌ صبح: جهان در جوانان با دكتر بامبان
11‌ تا 12‌ صبح: آخرین مصاحبه گیتی در جوانان گویا
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با فرامرز اصلانی
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: جهان در جوانان
11‌ تا 12‌-  آخرین مصاحبه گیتی
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  15 و 16 دسامبر

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه 17 دسامبر

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ1331-61 مهدي ذكايي با «شکیلا»
10‌ تا 11‌صبح:  دنياي جاسوسان با «دكتر بامبان»
11‌ تا 12‌:  گفتگو با «توکتم» میس ایران در فرح شو
12‌تا يك:  دکتر فروغی -از جوانان گویا
يك تا 2‌: طلوع1331-62 تازه – سعید محمدی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: طلوع تازه
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «شکیلا»
9‌تا 10‌:  دنياي جاسوسان
10‌ تا 11‌- تکرار- بخش هايي از جوانان گويا 
11‌ تا 12‌: گفتگو با «توکتم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

سه شنبه  18 دسامبر

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ مهدي ذكايي با «اسماعیل میهن دوست» کارگردان سینما
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «فرامرز قاسمی»
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: گفتگو با عباس پهلوان و پرویز قاضی سعید
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: بخش هايي از جوانان گويا
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «اسماعیل میهن دوست»
9‌ تا 10‌:  گفتگو با «فرامرز قاسمی»
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  يك قاشق شكر
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  19 دسامبر

 
9‌ تا 10‌ صبح: گپ1331-63 مهدي ذكايي با «امید»
10‌ تا 11‌ صبح: گپ با دکتر روبن آبرامز، متخصص وجراح زیبایی
11‌ تا 12‌:  يك1331-64 قاشق شكر با سهراب اخوان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: گپ با «امید»
9 تا 10:  گپ با1331-66 دکتر روبن آبرامز
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12 : يك قاشق شكر

‌پنجشنبه 20دسامبر

9‌تا 10‌ صبح: گپ با «علی توانگر» (آهنگساز)
10‌تا 11‌: گفتگو با «منوچهر ثابتیان» از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی در اروپا (درخواست شده)
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: گفتگو1331-65 با«دکتر حسین برنجی» (وکیل طلاق و دادگاه های خانواده)
يك تا 2‌:  دنياي جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
7‌ تا 8‌: گفتگو با«دکتر حسین برنجی»   
8‌تا 9‌:  گپ با گپ با «علی توانگر»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «منوچهر ثابتیان» از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی در اروپا (درخواست شده)
10‌تا 11‌ دنياي جاسوسان
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.