1501-3

1501-4

1501-5

گوگوش، جاودانه موزیک مدرن ایرانی، همه ساله به مناسبت کریسمس و نوروز، تازه ترین تصاویر خود را برای روی جلد مجله جوانان آماده می کند، هر بار نیز به مناسبت هایی، گفتگوهای اختصاصی دارد، گاه که دور از امریکاست، می خواهد مطالبی به دلخواه درباره فعالیت هایش، یا دیدگاه های مردم را در مجله بیاوریم.
گوگوش با حمایت مهربانانه خود در طی 16 سال گذشته رفاقت و حمایت خود را از یاران قدیمی خود در مجله جوانان نشان داده و همیشه نیز می گوید این پایگاه همیشگی هنرمندان است، شما برای به شهرت و اعتبار رساندن هنرمندان سالها زحمت کشیده اید، هیچگاه در پی اذیت و ترساندن هنرمندان نبودید، بلکه مجله جوانان را همیشه تکیه گاه شان ساختید.
این هفته تازه ترین تصویر گوگوش را روی جلد نوروزی جوانان می بینید، ضمن اینکه از اینکه نسل جوان و نوجوان ایرانی از 10 تا 15 و 20، 25، 35 و 40 سالگی، اینروزها سالن کنسرت هایش را پر می کنند خوشحال بود، گوگوش براستی این ارتباط احساسی را با همه نسل ها برقرار کرده است، در تاریخ موسیقی ما، هیچگاه این چنین از کودک و نوجوان و جوان، میانسال و بزرگسال، عاشقانه هنرمندی را دوست نداشته اند.
گوگوش از کودکی روی صحنه بوده، با مردم طی 40 سال همصدا بوده، که 20 سال در ایران حضور هنری و اجتماعی داشته و همیشه الگوی هنرمندان بوده، الگویی برای دوستداران خود بوده است ولی جالب اینکه گوگوش همچنان فروتن و مردمی است.
گوگوش بی سروصدا به بیمارستانها میرود، بارها او را در کنار کودکان بیمار سرطانی و حتی در آخرین لحظات زندگی شان دیده اند که گوگوش خود را معرفی نکرده، به عنوان یک مادر، یک انسان به عیادت شان رفته، اسباب بازی برایشان برده، با آنها ساعتها حرف زده است.
گوگوش بی سروصدا برای بسیاری از بیماران در بیمارستانها، گل فرستاده، از راه دور کمک شان کرده و حتی پزشک به بالین شان فرستاده است.
او هنرمندی است، که از کودکی از تونل درد و رنج و فشار و اندوه عبور کرده، او دردمندان، بی پناهان، بی یاوران را خوب می شناسد، لمس شان می کند. چون از همان کودکی از او بیگاری کشیدند، ولی او استوار و پایدار بود، او هیچگاه سر خم نکرد، هیچگاه تسلیم نشد.
قصه زندگی گوگوش می تواند میلیونها نفر در سراسرجهان، مایه امید و انرژی و استواری باشد. دیدیم که در طی 16 سال گذشته گوگوش با ابتکارات گوناگون خود، با هشیاری هایش، با خلاقیت هایش، همیشه پر از شور وهیجان و تازگی بوده است، نه تنها آنها که با گوگوش خاطره های دور دارند، بلکه فرزندان و نسل سوم آنها هم وقتی به دیدن کنسرت های گوگوش می روند، او را یک چهره روز می بینند، انگار او را هم سن و سال خود می بینند.
اگر امروز کنسرت های گوگوش نه تنها در سرزمین های همسایه ایران، بلکه در استرالیا، در سراسر اروپا، کانادا و امریکا، نسل دوم و سوم به تماشای او می نشینند و به احترام او بر می خیزند، جای حیرت نیست، این جادوی هنری شخصیتی گوگوش است، که هیچگاه پایانی ندارد.

1501-6

1501-7

1501-8