1464-91

1518-79

1518-80

ساعت1518-86 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی افشین گرگین با مهدی ذکایی
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با منصور بی بیان
يك تا2‌: گفتگو با احمد آزاد
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
9‌ تا 10‌: گفتگوی ذکایی و گرگین
10‌ تا 11‌:گفتگو با منصور بی بیان
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1518-81

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1518-82

91518-87 تا 10 صبح: گفتگو با احمد آزاد، مریم پولادی و امیر ذاکر
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با سوسن میرقنبری
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگوی ناظمی با هما میر افشار
9 تا 10 شب: گفتگو با احمد آزاد، مریم پولادی و امیر ذاکر
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1518-83

9‌ 1518-88تا 10‌ صبح: گفتگو با «هوشنگ توزیع»
10تا 11‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و مریم نجمی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با مرتضی فرزانه، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
10 تا 11: گفتگو با آناهید ناظری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1518-84

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی سهراب اخوان با رضا بیک ایمانوردی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی اخوان و بیک
10 تا 11 شب: گفتگو با هوشنگ توزیع
11 تا 12: «خنیاگران»

1518-85

9‌1518-89 تا 10‌صبح: شعرخوانی فریدون فرخزاد
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: گفتگو با «فرشته ملک فرنود»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «فرشته ملک فرنود»
8 تا 9: گفتگو با دکتر حاجیان
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.