1464-91

1581-18

1581-19

9‌ 1581-25تا10‌صبح: گفتگو با عبداله ناظمی
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با اسلام شمس
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگوی فرح شکوهی با دیوید ازبورن
9‌ تا 10‌: گفتگوی قراگزلو با واتسون
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:گفتگو با «جمال وفایی»
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1581-20

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1581-21

9 1579-12تا10صبح:گفتگو با دکتر ندا مهربانی
10 تا 11: یادی از عبدالعلی همایون
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با منشه امیر درباره کتاب اش
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: یادی از عبدالعلی همایون
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1581-22

9‌1579-13 تا 10‌ صبح: گفتگو با افشین گرگین
10تا 11‌: گفتگوی ناظمی با تقی مختار
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با فرامرز قاسمی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یادی از علی نظری و حسین حیدری
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با افشین گرگین
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1581-23

9‌ 1581-26تا10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با دکتر داریوش مغانکی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با مغانکی
10 تا11 شب:گفتگو با جمال وفایی
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1581-24

9‌ 1579-15تا 10‌صبح: گفتگو با «مازیار قویدل»
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگوی فرهی و ویگن
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با لقمان ادهمی
8 تا 9: گفتگو با مازیار قویدل
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مارتیک»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.