1353-90

1353-88

این چهره های معروف روزگاری نه چندان دور و شاید 24 سال پیش درهمین لس آنجلس تیم فوتبال هنرمندان را تشکیل داده بودند و همه هفته دور هم جمع می شدند و با یاری یک مربی با سابقه، به مسابقات هم می پرداختند. کسانی که همه این 16 چهره را معرفی کنند به حکم قرعه  به یک نفر یک دستگاه گیرنده شبکه های تلویزیونی  فارسی زبان و 4 نفر هرکدام یک مجموعه از 40 آهنگ از خوانندگان روز هدیه می دهیم.
جواب را به فکس جوانان 818-710-8999 ویا ایمیل [email protected] بفرستید
عکس از:سعید نوشین فر

1353-89