1331-68

1440-12

1440-13

ساعت1440-19 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با شهرام کاشانی در باره ماجرای کنسرن کلن
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با شهرام شهرابی در باره جنجال لاس وگاس
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون- قسمت سوم
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگوی با سعید سعیدی در باره تابلو فرش
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با شهرام کاشانی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: گفتگو با شهرام شهرابی
12‌ تا 1: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

1440-14

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1440-15

9‌تا10‌ صبح: یادگاری از صدای ایران- گفتگوی مولود زهتاب با ترانه خلعتبری قسمت اول
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌1440-20 تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی مولود زهتاب با ترانه خلعتبری قسمتدوم
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1440-16

9‌ 1440-21تا 10‌ صبح: گفتگوی جمشید علیمراد
10‌تا 11: خاطرات رشید مرادی قسمت اول
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو با شهرام فسا زاده موزیسین معروف
يك تا 2‌: مصاحبه باجمشید علیمراد
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر حاجیان»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌:خاطرات رشید مرادی قسمت دوم
10‌ تا 11‌: گفتگو با کامبیز ضرغام
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1440-17

9‌1440-22 تا 10‌صبح: گفتگوی رضا و سیمین سرکوب و نادره سالارپور
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: گفتگو فرهنگ فرهی با سروش ایزدی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی با سوزان روشن
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی رضا و سیمین سرکوب و نادره سالارپور

 

 

 

1440-18

9‌1440-23 تا 10‌صبح:گفتگوی مارتیک
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» با کیا هنرمند جوان
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: یادداشت سردبیر
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا» این هفته با با کیا هنرمند جوان
9 تا 10: گفتگوی با مارتیک
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.