1464-91

1606-82

1606-89

9‌1605-66 تا10‌صبح: گفتگو با استاد علی مسعودی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر مهران توفیق راد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگوی قدیمی با شهرام صولتی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگوی قدیمی با شهرام صولتی
9‌ تا 10‌: گفتگو با استاد علی مسعودی
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1606-90

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1606-91

91605-67 تا10صبح:گفتگو با هوشنگ توزیع
10 تا 11: گفتگو با محمد خردادیان
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با هوشنگ توزیع
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با محمد خردادیان
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1606-92

9‌ تا 10‌ صبح:1605-76 گفتگو با حمید سلیمانان وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا
10تا 11‌: گفتگو با داوود روستایی و فرهاد رادفر
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با مهشید رجایی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با حمید سلیمانان وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال امریکا
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1606-93

9‌ تا10‌صبح: گفتگو با فرامرز پارسی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مهشید رجایی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با احمد آزاد
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و عماد رام
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با فرامرز پارسی
10 تا11 شب:گفتگو با آنتونیو جلینی
11 تا 12: «خنیاگران»

1606-94

9‌1605-68 تا 10‌صبح: گفتگو با ستار
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با شهرام شب پره
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادی از بیک ایمانوردی
8 تا 9: گفتگوی با ستار
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.