1331-68

1453-4

1453-5

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با مسئولان «بنیاد برابری پارس»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌1453-11 تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با مسئولان «بنیاد برابری پارس»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1453-6

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1453-7

9‌1453-12 تا10‌ صبح: گفتگو با «باهره اردلان»
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «باهره اردلان»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1453-8

9‌1453-13 تا 10‌ صبح: گفتگوبا «مهرک داودی» هنرمند مجسمه ساز
10‌تا 11: گفتگو با فریدون فرخزاد (قسمت اول)
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با فریدون فرخزاد (2)
يك تا 2‌: گفتگوی «حسین حیدری» با «علی نظری»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی «حسین حیدری» با «علی نظری»
9‌ تا 10‌: گفتگوبا «مهرک داودی» هنرمند مجسمه ساز
10‌ تا 11‌: گفتگو با «منصور بی بیان»
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1453-9

9‌1453-14 تا 10‌صبح: گفتگو با «کوروش بی بیان» درباره جنجال ترکیه
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «مرتضی فرزانه» درباره خاطرات هنری
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «کوروش بی بیان»

 12‌ تا يك صبح: گفتگو با آقای پورحسنی درباره جنجال ترکیه

 

 

1453-10

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «سعید مهر آور» درباره جامعه ایرانی در برلین
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1453-15 تا12‌: گفتگو با «بهروز جلیلی»
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گپ با «بهروز جلیلی»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.