1464-91

1591-14

1591-15

9‌1588-27 تا10‌صبح: گفتگوی احمد آزاد و هوشمند عقیلی
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگو با آنتونیو جلینی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگوی منوچهر سخایی و پروا
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با جلینی
9‌ تا 10‌: گفتگوی احمد آزاد و عقیلی
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

1591-16

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1591-17

91588-28 تا10صبح:گفتگو با ماشا منش(1) (درخواست شده)
10 تا 11: یادی از فرخزاد
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با جی جی پرسیس
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1591-18

9‌1588-29 تا 10‌ صبح: گفتگوی ناظمی و امیر رسائی
10تا 11‌: گفتگو با دکتر حاجیان
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با سوسن میرقنبری
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو باماشا منش (2) (درخواستی)
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1591-19

9‌1588-30 تا10‌صبح: یادی از فردین
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با قاضی سعید
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادی از علی نظری
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و مریم نجمی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: یادی از فردین
10 تا11 شب:گفتگو باجمشید علیمراد
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1591-20

9‌1588-31 تا 10‌صبح: یادی از رضا بیک ایمانوردی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با آذر قبادی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادی از بیک ایمانوردی
8 تا 9: گفتگوی با ایزاک یوم توبیان
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.