1464-91

1595-33

1595-34

9‌1595-40 تا10‌صبح: برنامه صبح جمعه با شما (قدیمی)
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با ایرج مهدیان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با هوشمند عقیلی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با دکتر حاجیان
9‌ تا 10‌: گفتگو با هوشمند عقیلی
10‌تا 11‌: گفتگو با ایرج مهدیان
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

  

 

 

 

1595-35

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1595-36

1595-41تا10صبح: گفتگو با منصور سپهر نیا
10 تا 11: گفتگو با رونی (صدا پیشه‎)
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با منصور سپهر نیا
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با رونی (صدا پیشه‎)
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1595-37

9‌1595-42 تا 10‌ صبح: گفتگو با همایون هنرپیشه قدیمی
10تا 11‌: گفتگو با پیام شایانی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با همایون
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: یک قاشق شکر
10 تا 11: موسیقی گیلکی و مازندرانی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

1595-38

9‌1595-43 تا10‌صبح: گپ وگفتگو با جمشید علیمراد
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با قاضی سعید
11‌ تا 12‌: برنامه رادیویی گلچین هفته (قدیمی)
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 : یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گفتگو با قاضی سعید 
8 تا 9 شب: یادداشت سردبیر
9 تا 10 شب:گفتگو با جمشید علیمراد
10 تا11 شب:  برنامه رادیویی گلچین هفته 
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1595-39

9‌ تا 10‌صبح: گپ با گروه تارانتیست
10‌تا 11‌: گفتگو با آذر قبادی
11‌1595-44تا12‌: پشت صحنه با «شیلا»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌:  گفتگو با افشین گرگین
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با گروه تارانتیست
8 تا 9: گفتگو با آذر قبادی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با افشین گرگین
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.