1464-91

1549-12

1549-13

9‌ 1549-19تا 10‌ صبح: گفتگو با همایون کمدین قدیمی (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگوی عبدالله ناظمی با مرتضی ممیز
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با اسلام شمس
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: گفتگو با علی پورتاش
10‌تا 11‌:گفتگو با مرتضی ممیز
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1549-14

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1549-15

91549-20 تا10صبح:گفتگو با کورش بی بیان
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با پرویز ناظریان
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگوی فرهنگ فرهی با بهمن مقصود لو
10‌ تا 11‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با مریم نجمی
11 تا 12:گفتگو با کورش بی بیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1549-16

9‌1549-21 تا 10‌ صبح: آخرین مصاحبه با عطالله خرم
10تا 11‌: گفتگو با پرویز قاضی سعید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با عطا خرم
10 تا 11: گفتگوی احمد آزاد با امیر ذاکر
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1549-17

9‌1549-22 تا 10‌صبح: گفتگو با اسی نیک نژاد
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با مسعود فرد منش
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با اسی نیک نژاد
10 تا 11 شب:یک قاشق شکر
11 تا 12: «خنیاگران»

1549-18

9‌1549-23 تا 10‌صبح: گفتگو با میترا رهبر
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مایکل و الی
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.