1545-98

درگذشت نهنگ قاتل Sea World

1545-93

1545-94

1545-95

هفته قبل نهنگ مرگ آور سی ورلد سن دیه گو، براثر بیماری درگذشت، درحالیکه از سال 2010 تا زمان مرگ در محفظه مخصوص جای داشت.
«تیلی کوم» 36 سا له که سالها در سی ورلد سن دیه گو میلیونها نفر را با مربی خود و حرکات عجیب سرگرم می کرد و بعنوان تربیت شده ترین و آرام ترین نهنگ دنیا لقب گرفته بود. ناگهان در سال 2010 مربی همیشگی خود را به زیر آبها برده و از پای در آورد و هیچکس نفهمید براستی چرا دست به چنین کاری زد.
درسال 2013 نیز یک فیلم مستند پراحساس از زندگی تیلی و مربی اش تهیه شد.

دستگیری 17 نفر در رابطه با
سرقت جواهرات کارداشیان

1545-96

1545-97