1464-91

1597-67

1597-68

9‌1597-74 تا10‌صبح: گفتگو با دکتر مهران توفیق راد
10‌ تا 11‌ صبح:یادی از «فردین»
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: یادی از عطالله خرم
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با پیام شایانی
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر توفیق راد
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

  

 

 

 

 

 

1597-69

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1597-70

9 1597-75تا10صبح:گفتگو با جهانگیر گلستان
10 تا 11: یادی از فرخزاد
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با جهانگیر گلستان
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با لقمان ادهمی
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1597-71

9‌1597-76 تا 10‌ صبح: گفتگو با هوشمند عقیلی
10تا 11‌: گفتگو با رشید مرادی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با پویا
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با ایرج مهدیان
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

 

1597-72

9‌1597-77 تا10‌صبح: گفتگو با آذر قبادی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با علی مسعودی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادی از اصغر بیچاره
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و عماد رام
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با آذر قبادی
10 تا11 شب:گفتگو با علی مسعودی
11 تا 12: «خنیاگران» 

 

1597-73

9‌ 1597-78تا 10‌صبح: گفتگو با جیمی رونی پسر میکی رونی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با عبدالله ناظمی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادی از بیک ایمانوردی
8 تا 9: گفتگوی با جیمی رونی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.