1464-91

1525-73

1525-74

ساعت1525-80 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و اردشیر فرح
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگویی تازه با الکس نقیبی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگوی فارلی قراگزلو با دکتر واتسون
1 تا2‌: گفتگوی فرح شکوهی و ریتا گری
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با دکتر نقیبی
9‌ تا 10‌: گفتگو با اردشیر فرح
10‌ تا 11‌:گفتگو با رادنی مصریانی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1525-75

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1525-76

91525-81 تا10صبح:گفتگوی پرویز قاضی سعید و عبدالله ناظمی
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: گفتگوی فرهنگ فرهی و مقصودلو
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با مرتضی فرزانه
9 تا 10 شب: گفتگوی ناظمی و قاضی سعید
10‌ تا 11‌: گفتگو با امید
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1525-77

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «منیژه تیموری»
101525-82تا 11‌ صبح: گفتگو با »مسعود فردمنش»
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با مرجان اعظمی والدین برگزیده
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «جمال وفایی»
10 تا 11: یک قاشق شکر
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

1525-78

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی فرهی با ویگن
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر روبن ابرامز»
10 تا 11 شب:گفتگو با «منوچهر ثابتیان»
11 تا 12: «خنیاگران»

1525-79

9‌1525-83 تا 10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌:  «شب نشینی با امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با دکتر تیمورازی
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌: «شب نشینی با امیر»
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.