1464-91

1538-10

1538-11

9‌1538-17 تا 10‌ صبح: گفتگو با اسی نیک نژاد
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگو با دکتر دانش فروغی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر زرین آزادی
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با پرویز ناظریان
9‌ تا 10‌: گفتگو با اسی نیک نژاد
10‌تا 11‌:گفتگو با دکتر شهناز مصلحی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1538-12

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1538-13

9 1538-18تا10صبح:گفتگو با آذر قبادی
10 تا 11: گفتگو با مرتضی فرزانه
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با جمشید علیمراد
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با آذر قبادی
10‌ تا 11‌: یک قاشق شکر
11 تا 12:با مرتضی فرزانه
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1538-14

9‌ 1538-19تا 10‌ صبح: گفتگو با جمیل خرازی (پژوهشگر)
10تا 11‌ صبح: گفتگو با رویا یاوری
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با جمیل خرازی
10 تا 11: گفتگو با رویا یاوری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1538-15

9‌1538-20 تا 10‌صبح: گفتگو با نادر صدیقی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با عبدالله ناظمی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با نادر صدیقی
10 تا 11 شب:یک قاشق شکر با اسی نیک نژاد
11 تا 12: «خنیاگران»

1538-16

9‌1538-21 تا 10‌صبح: گفتگو با مرتضی برجسته
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مرتضی برجسته
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.