1564-18

1564-19

9‌ 1564-25تا10‌صبح: گفتگو با مازیار قویدل، پژوهشگر تاریخ و ادبیات
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با ملیحه لاهیجانی و Daniel
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «پویا»
9‌ تا 10‌: گفتگو با مازیار قویدل
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:گفتگو با ملیحه لاهیجانی
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1564-20

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1564-21

91564-26 تا10صبح:گفتگو با شهرام شب پره
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با اردشیر فرح
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با رادنی مصریانی
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: گفتگو با شهرام شب پره
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1564-22

9‌1564-27 تا 10‌ صبح: گفتگو با رضا سیکسو صفایی بازیگر معروف
10تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگوی فرح شکوهی با اسلام شمس
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گفتگو با رضا صفایی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با عباس حاجیان
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1564-23

9‌1564-28 تا10‌صبح: گفتگو با گروه تارانتیست
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: موسیقی اسپانیایی و فرانسوی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
10 تا11 شب:گفتگو با گروه تارانتیست
11 تا 12: «خنیاگران»

1564-24

9‌1564-29 تا 10‌صبح: گفتگو با پرویز ناظریان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با رشید مرادی
8 تا 9: گفتگو با ناظریان
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.