1384-35

1384-36

ساعت 9‌ تا 10‌1384-42 صبح: گپ با «ناصر چشم آذر» آهنگساز برجسته – بخش سوم
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 39 پیش درآمد ماهور -تاج اصفهانی- گوشه هایی از ابوعطا – مهستی – روح انگیز- نادر گلچین – عهدیه – مرضیه – شجریان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی استاد فرهی و فیروزه خطیبی با آنا جانبازیان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 3: گپ با کوروش هنرمند و نقاش سرشناس

3 تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر «آنا جانبازیان»
8‌تا 9‌: گپ با کوروش هنرمند و نقاش سرشناس
9‌ تا 10‌: Masa Appeal
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌: گلچین هفته 39 پیش درآمد ماهور -تاج اصفهانی- گوشه هایی از ابوعطا – مهستی – روح انگیز- نادر گلچین – عهدیه – مرضیه – شجریان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1384-47

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1384-38

9‌ تا 10‌ صبح:1384-43 گفتگو با «اسلام شمس» و «آنتونی جلیلی»
10‌تا 11: گلچین هفته 40 پیش درآمد سه گاه – رضا محجوبی- تاج اصفهانی – سیما بینا – مرشد مرادی- دلکش – شجریان – عهدیه – پوران- بنان
11 تا 12: گفتگو با آندره بوغوسیان
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «اسلام شمس» و «آنتونی جلیلی»
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 40 پیش درآمد سه گاه – رضا محجوبی- تاج اصفهانی – سیما بینا – مرشد مرادی- دلکش – شجریان – عهدیه – پوران- بنان
9 تا 10: جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: گفتگو با «آندره بوغوسیان»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1384-39

9‌ تا 10‌ صبح:1384-44  گپ با «شهره»
10‌تا 11: گلچین هفته 37 :پیش درآمد استاد جلیل شهناز – تاج اصفهانی اجرای ابوعطا- سیما بینا و بانو- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه- شجریان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «نیک یونانیان»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات شعر و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «شهره»
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «نیک یونانیان»
9‌ تا 10‌:  گلچین هفته 37 :پیش درآمد استاد جلیل شهناز – تاج اصفهانی اجرای ابوعطا- سیما بینا و بانو- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه- شجریان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1384-40

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «داریوش» (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و ندا
11‌ تا 12‌:1384-45گفتگوی «فرح شکوهی» با پتریک کیل پتریک
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 38: تاج اصفهانی – ابوعطا همراه نی کسائی و تار جلیل شهناز – شجریان – عهدیه- شهیدی- نگاه گرم تو- مرضیه 
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 38: تاج اصفهانی – ابوعطا همراه نی کسائی و تار جلیل شهناز – شجریان – عهدیه- شهیدی- نگاه گرم تو- مرضیه 
8 تا9 شب: از هر دری سخنی
9 تا 10 شب: گفتگو با «داریوش»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی «فرح شکوهی» با پتریک کیل پتریک

1384-41

9‌ تا 10‌صبح:1384-46گپ با «مرتضی برجسته»
10‌تا 11‌:  بجای گلچین هفته شماره 35 قسمت هایی از برنامه های صبح جمعه با شما – با شرکت : گوگوش- هایده – فیروزه – فریدون فرخزاد- قنبری – همایون هنرپیشه سینما-منوچهر نوذری و نمایشنامه های فکاهی
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر ادموند تاش
يك تا 2‌: گفتگو با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «مرتضی برجسته»
10‌تا 11‌:   بجای گلچین هفته شماره 35 قسمت هایی از برنامه های صبح جمعه با شما – با شرکت : گوگوش- هایده – فیروزه – فریدون فرخزاد- قنبری – همایون هنرپیشه سینما-منوچهر نوذری و نمایشنامه های فکاهی  
11 تا 12: گفتگو با «دکتر تاش»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.