1449-18

1449-19

ساعت1449-25 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «مسعود اسداللهی» (قسمت دوم)
10‌ تا 11‌ صبح: گپ و گفتگو با بیژن لند جزو هیات داوران بنیاد فرهنگ فیلم
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با دکتر میترا زکریایی درباره ماراتن لس آنجلس
12‌ تا يك: Masa Appeal ٌWith Bijan Land
1 تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: گپ و گفتگو با بیژن لند جزو هیات داوران بنیاد فرهنگ فیلم
8‌تا 9‌: Masa Appeal With Bijan Land
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر میترا زکریایی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: گفتگو با مسعود اسداللهی (2)
12‌ تا 1: تاریخ رقص با عبدالله ناظمی
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1449-20

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1449-21

9‌1449-26 تا10‌ صبح: گفتگو با «لیلا فروهر»
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «لیلا فروهر»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1449-22

9‌1449-27 تا 10‌ صبح: گفتگو با «نوش آفرین»(جدید)
10‌تا 11: شعرخوانی «هنگامه افشار»
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر حاجیان»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر فروغی»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «نوش آفرین»
10‌ تا 11‌: شعر خوانی هنگامه افشار
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1449-23

9‌1449-28 تا 10‌صبح: گفتگو با «شهرام شب پره» (جدید)
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی با «شهرام شب پره»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: دنیای جاسوسان

1449-24

9‌1449-29 تا 10‌صبح:گفتگو با «ابی» (این مصاحبه به علت مسافرت ابی عزیز به بعد موکول شد)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با «محمد خردادیان»
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگو با «ابی» (این مصاحبه به علت مسافرت ابی عزیز به بعد موکول شد)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.