1464-91

1510-55

1510-56

ساعت1510-62 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با عزیز رفیعی فیلمساز سرشناس
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با سپند سام زاده موزیسین هنرمند
يك تا2‌: گفتگو با سیروس بهشتی، مدیر سیروس تراول
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «سپند سام زاده»
9‌ تا 10‌: گفتگوی ناظمی و عزیز رفیعی
10‌ تا 11‌: گفتگوی ناظمی با «مهدیان»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1510-57

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1510-58

91510-63 تا 10 صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید» روزنامه نگار نامدار درباره خاطرات مطبوعاتی
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با مرتضی ممیز، گرافیست مشهور
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب: گفتگو با مرتضی ممیز
9 تا 10 شب: گفتگو با «قاضی سعید»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

  

  

1510-59

9‌1510-64 تا 10‌ صبح: گفتگو با «آپیک یوسفیان» درباره مناسبت ها و سازمان ندا
10تا 11‌ صبح: گفتگو با مهرداد اعرابی، موزیسین سرشناس
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با مرتضی فرزانه، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با آپیک یوسفیان
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
10 تا 11: گلچین هفته 
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

  

1510-60

9‌ 1510-65تا 10‌صبح: گفتگو با ابی قاسمی رهبر ارکستر و آهنگساز
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر»
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گفتگو با ابی قاسمی
8 تا 9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: از هر دری سخنی
10 تا 11 شب: گفتگو با «آنتونیو جلینی»
11 تا 12: «خنیاگران»

1510-61

9‌1510-66 تا 10‌صبح: گفتگوی مهسا ذکایی با سپند سام زاده و اسکار فوئنتس
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: قصه های «عزیز نسین» با صدای امیر همایونی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوی مهسا ذکایی با سپند سام زاده و اسکار فوئنتس
8 تا 9: قصه های «عزیز نسین» با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.