1370-26

ما براین باور هستیم که با تماشای برنامه های تلویزیونی، به فکر خویش آرامش بخشیده و هنگامی که خود را با کامپیوتر سرگرم می سازیم یک تمرین برای فکرمان میباشد. اکنون  می توانید آنراآزمایش نمائید
«Steve Jobs»
در صورتی که گفته استیو جابز مورد قبول ما باشد، بنابراین می بایستی فکرخویش را پیوسته با فشار در آینده نزدیک و در تمام اوقات مشغول نمائیم. تمرکز پیوسته و دائمی بر فعال نمودن فعالیت فکری، نه تنها شیوه زندگانی ما بلکه بطور قطع، تمامی جنبه های همه وجود ما را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
درحال حاضر، بسیاری از بخش های دولتی ایالات متحده، به سیستم بدون استفاده از کاغذ روی آورده اند برای نمونه، برخی از دادگاههای تجدیدنظر ارائه پژوهش خواهی را از طریق مراجعه به سایت آنها از مدتها پیش متداول نموده اند.
مهمترین عامل در متداول نمودن هر شیوه ای ، آغاز آن میباشد بدین منظور و بنابر دلایل دیگری، سفارتخانه های ایالات متحده در سراسر جهان، از سپتامبر2013، تقاضانامه های ویزا را از طریق شیوه الکترونیکی (کامیپوتر) قبول مینمایند بدین ترتیب از سپتامبر 2013، تمامی تقاضانامه های ویزائی برای متقاضیان مهاجرتی و غیر مهاجرتی، دائمی و موقتی از طریق اینترنت قابل قبول بود. ونیازی به ارائه فرمهای
DS-230 بخش 1 و بخش 2 آن که بصورت کاغذی بود نمی باشد. این جریان به تمامی کسانی که برای پیوستن به خانواده خویش و همچنین افرادی که تقاضانامه های آنان بر مبنای وابستگی خانوادگی بودو به تائید اداره مهاجرت امریکا (USCIS) قرار گرفته است مربوط می گردد.
این شیوه، نیز در مورد متقاضیانی که تقاضای ویزای کاری از طریق کار فرما و همچنین مهاجرانی که تقاضای آنان بر مبنای فرمI-360 بوده و بازرگانی که فرمI-526بوده را پس از راه اندازی فعالیت بازرگانی خویش ارائه نموده و یا در صدد خریداری یک مرکز بازرگانی در ایالات متحده میباشند مربوط می گردد.
البته، تمامی کنسولگری های امریکا، شامل شیوه پذیرش تقاضانامه الکترونیکی از سپتامبر 2013نبوده، لیکن درهرحال دیر یا زود آنان شیوه الکترونیکی راجایگزین تقاضانامه های کاغذی خواهند نمود.
برای اینکه اطمینان حاصل نمائید که آیا میتوانید در حال حاضر از طریق الکترونیکی تقاضای خود را به کنسولگری های امریکا ارائه دهید، می بایستی Case Number و شماره رسید وزارت خارجه امریکا را داشته باشید در اینصورت می توانید به سایت وزارت خارجه
https://ceac.state.gov مراجعه نموده تا تقاضانامه خویش را تکمیل نمائید.
بنابر دلایل قانونی، بطور جدی بشما توصیه می نمائیم،جهت تکمیل تقاضانامه های خویش با یک وکیل مهاجرتی مشورت نموده و به این نکته مهم توجه داشته باشید که زمان ارائه تقاضانامه الکترونیکی محدود بوده و درصورتی که تقاضانامه بطور صحیحی تکمیل نگردد، اداره مهاجرت و یاکنسولگری امریکا آنرا مردود میشناسد.
ضمنا به این موضوع توجه داشته باشید، درصورتی که پس از تکمیل تقاضانامه، این حقیقت را دریابید که اشتباهی درآن رخ داده است، نمی توانید آنرا تغییر دهید،و مسئولیت آن به عهده کسانی است که برای مصاحبه به سفارت امریکا مراجعه نموده تا بتوانند در مورد آن اشتباهات سفارت را توجیه نمائید تمامی تقاضانامه های دریافتی توسط سفارت و کنسولگری های ایالات متحده دارای باربوده که توسط پرسنل سفارت و یا کنسولگری مورد بررسی قرار گرفته و  از اینروی آنان می توانند مشخص نمایند که توسط چه کسی واز چه مکانی این تقاضانامه ارائه گردیده است. فردی که برای مصاحبه احضار میگردد، می بایستی مشخص نماید که چه کسی آن فرم را برای وی تنظیم نموده و چه نسبتی با متقاضی دارد. حداقل یک عامل مهمی که درارائه تقاضانامه الکترونیکی وجود دارد، این است که دارای یک مشخصه ویژه است که به متقاضی این امکان را میدهد بتواند، بطور موقتی ارائه آنرا به تعویق انداخته، آنرا در کامیپوتر بایگانی نموده و در فرصت دیگری بدون آنکه اطلاعات با ارزش را از دست بدهد، ارائه دهد.
متقاضی به مجرد اینکه در سایت مورد نظر به نمودارSight و سپس Submitرا   Click نماید، تقاضا نامه بلافاصله جهت بررسی به سفارت امریکا ا رائه میگردد. ضمنا نیازی به نسخه دوم ( Copy) برای مصاحبه ندارید، زیرا نسخه اصلی دراختیار سایت اداره کنسولگری میباشد.
جهت اطلاعات بیشتر و آشنایی خود با تازه ترین اخبار اداره مهاجرت می توانند به سایت ذیل مراجعه نمائید.

http://www.ablawoffice.com

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات مندرج در این مقاله، جایگزین مشاوره قانونی وحقوقی نبوده و فقط شامل اطلاعات کلی میباشد. جهت هرگونه مشاوره در مورد موضوعات فوق  میتوانید قبلا قرار ملاقات گذارده و یا پرسش های خویش را از طریق E-mail های ذیل ارائه دهید:

 
[email protected]
[email protected]

و برای تماس با دفاتر حقوقی بوغوسیان و همکاران از شماره تلفن زیر استفاده نمایید:

Tel: (818) 507-8029

1370-28