1331-68

1358-58

جمعه  14 جون

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1358-59گپ با «شهره آغداشلو»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور فریدون فرخزاد، حمیرا، رامش، حمید شب خیز، نوش آفرین، مرجان و شهره
11‌ تا 12‌ صبح: گپ فرح شکوهی با
Maria Amor, Mulyawati Mclain
Mark parra, Athena Katalaris
12‌ تا يك:
Masa Appeal
with Shohreh Aghdashloo 
يك تا2‌:خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «شهره آغداشلو»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: گپ فرح شکوهی با
Maria Amor, Mulyawati Mclain
Mark parra, Athena Katalaris
11‌ تا 12‌-صبح آدینه با «احمد آزاد»
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه 22و 23 جون

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 
دوشنبه17 جون

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1358-60 با «علی آبادانی» از آلمان
10‌تا 11: خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: گپ با «بتی»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: گپ با «بتی»
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «علی آبادانی»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «داود بهبودی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه 25 جون

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور فریدون فرخزاد، حمیرا، رامش، حمید شب خیز، نوش آفرین، مرجان و شهره
11‌ تا 12‌: گپ فرح شکوهی با1358-61
Maria Amor, Mulyawati Mclain
Mark parra, Athena Katalaris
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» با فریدون فرخزاد
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ فرح شکوهی با
Maria Amor, Mulyawati Mclain
Mark parra, Athena Katalaris
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي 
 
چهارشنبه 26جون

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهره آغداشلو»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»
11‌ تا 12‌: گپ1358-62 با «بتی»
12‌ تا يك:  Masa Appeal
with Shohreh Aghdashloo
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ با «شهره آغداشلو»
9 تا 10 شب:  جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گپ با «بتی»

‌پنجشنبه  27جون

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با1358-63 «سعید خوزه» کارگردان و مستند ساز
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور فریدون فرخزاد، حمیرا، رامش، حمید شب خیز، نوش آفرین، مرجان و شهره
11‌ تا 12‌: گفتگو با «آپیک یوسفیان»
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  گفتگو با «بیژن مرتضوی»
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «سعید خوزه»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.