1331-68

1397-50

1397-51

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: برنامه نوروزی ضبط شده
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
1397-5711‌ تا 12‌ صبح: گپ با «مهدی احمدی» قسمت اول
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 6‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
6 تا 8 شب: برنامه نوروزی ضبط شده
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «مهدی احمدی» قسمت دوم
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «مهدی احمدی» قسمت دوم
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب

12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1397-52

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1397-53

9‌ 1397-58تا 10‌ صبح: گپ فرهنگ فرهی و مهدی ذکایی با شهرام ناظری
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گپ با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: پخش خبر بمدت 15 دقیقه و سپس جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
9 تا 10: گپ با شهرام ناظری
10‌ تا 11‌:  گپ با «مرتضی فرزانه»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1397-54

9‌ ت1397-59ا 10‌ صبح:  گپ با بازیگران فیلم «خارجی های لعنتی» (قسمت اول)
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌: پخش خبر بمدت 15 دقیقه، یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:   گپ با بازیگران فیلم «خارجی های لعنتی» (قسمت دوم)                                        
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1397-55

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با گروه سازندگان و بازیگران فیلم «خارجی های لعنتی»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
11‌1397-60 تا 12‌:گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
9 تا 10 شب:گپ با «ستار»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»

 

 

 

1397-56

9‌ تا 10‌صبح:گفتگو با پرویز قاضی سعید
10‌تا 11‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان با «دکتر بامبان»
12‌ تا يك:  بزرگداشت پرویز ناظریان
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «ستار»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با پرویز قاضی سعید 
10‌تا 11‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گفتگو با دکتر ادموند تاش
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.