1331-68

1393-14

1393-15

ساعت1393-21 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «مرجان» و «فریدون ژورک»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 62: شجریان -الهه -اصغر بهاری-سیما بینا -بنان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «الی»درباره تور آفریقا
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «مرجان و ژورک»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «الی» درباره تور آفریقا
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 62: شجریان -الهه -اصغر بهاری-سیما بینا -بنان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1393-16

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1393-17

9‌ تا1393-22 10‌ صبح: گپ با «روبن زاغیان» مینیاتوریست معروف
10‌تا 11:گلچین هفته 63 : 1-عبدالوهاب شهیدی– حمیرا – لطف الله مجد – نادر گلچین – سیمین غانم- تاج اصفهانی
11 تا 12: گفتگو با «جمشید شکوهی» بروکر
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 63 : 1-عبدالوهاب شهیدی– حمیرا – لطف الله مجد – نادر گلچین – سیمین غانم- تاج اصفهانی
9 تا 10: گفتگو با «روبن زاغیان»
10‌ تا 11‌: گفتگو با  «جمشید شکوهی» بروکر
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1393-18

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «مهدی احمدی» تهیه کننده موسیقی
10‌تا 11: گلچین هفته 60 :درویش خان -شجریان -مرضیه -رضوی سروستانی -سیما بینا
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا1393-23 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «مهدی احمدی»
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 60 :درویش خان -شجریان -مرضیه -رضوی سروستانی -سیما بینا
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1393-19

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «رامین نیامی»کارگردان هالیوود
1393-2410‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
11‌ تا 12‌:گفتگو با «امیر رسایی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  گلچین هفته 61 :پیش درآمد چهارگاه -سیما بینا -شجریان-دلکش -ظلی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 61 :پیش درآمد چهارگاه -سیما بینا -شجریان-دلکش -ظلی
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
9 تا 10 شب: گپ با «رامین نیامی»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «شهرداد روحانی»

 

 

 

 

 

 

 

1393-20

9‌ تا 1393-2510‌صبح:گپ با «آنتونی شمس» کمدین معروف
10‌تا 11‌:  گلچین هفته 49-شجریان – محمدرضا لطفی – تاج اصفهانی
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان با «دکتر بامبان»
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر دانش فروغی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «آنتونی شمس»
10‌تا 11‌: گلچین هفته 49-شجریان – محمدرضا لطفی – تاج اصفهانی
11 تا 12: گفتگو با دکتر ادموند تاش
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.