1464-91

1532-11

1532-12

ساعت1532-18 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «مهناز رکنی» (فیلمساز) (قسمت اول)
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با الکس نقیبی کاندیدای انجمن شهر میشن ویه هو
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر روبن ابرامز
1 تا2‌:گفتگو با پیام شایانی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با پیام شایانی
9‌ تا 10‌: گفتگو با مهناز رکنی
10‌تا 11‌:گفتگو با الکس نقیبی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

   

 

 

 

1532-13

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1532-14

91532-19 تا10صبح:گفتگوی عبدالله ناظمی با وحدت
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: گفتگو با شیلا
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با اسلام شمس
9 تا 10 شب: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌: گفتگوی ناظمی با وحدت
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1532-15

9‌ 1532-20تا 10‌ صبح: گفتگو با شهردار بورلی هیلز جان میرش (قسمت اول)
10تا 11‌ صبح: گفتگو با آنتونیو جلینی (درخواستی)
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با هوشنگ حسینی، همکارمان در ایران
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «شهردار بورلی هیلز»
10 تا 11: گفتگو با انتونیو جلینی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي  

 

 

1532-16

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و عزیزالله رفیعی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
10 تا 11 شب:گفتگو با «بیک ایمانوردی»
11 تا 12: «خنیاگران»

1532-17

9‌ 1532-21تا 10‌صبح: یادگاری از گفتگوی علیرضا میبدی با فردین
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوی میبدی و فردین
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.