1559-77

1559-78

9‌ 1557-19تا 10‌ صبح: گفتگو با بابک پسر جهان
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگوی فرح شکوهی با ریتا گری
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با بابک بخشنده
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر دانش فروغی در جوانان گویا 2006
10‌تا 11‌:گفتگوی عبدالله ناظمی و میثاقیان
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

1559-79

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1559-80

91557-20 تا10صبح:گفتگو با جهانبخش پازوکی (درخواست شده)
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: گفتگو با «گردآفرید»
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با گردآفرید
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با محمد حیدری
10‌ تا 11‌: شعر خوانی «فریدون فرخزاد»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1559-81

9‌1557-21 تا 10‌ صبح: گفتگو با استاد علی بزرگمهر
10تا 11‌: گفتگو با گیتی در سال 1994
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با عطا الله خرم
10 تا 11: موسیقی بندری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1559-82

9‌1557-22 تا 10‌صبح: گفتگو با کاظم عالمی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
10 تا 11 شب:گفتگو با پرویز قاضی سعید
11 تا 12: «خنیاگران»

1559-83

9‌1557-23 تا 10‌صبح: صبح آدینه با احمد آزاد
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مرتضی فرزانه
8 تا 9: صبح آدینه با احمد آزاد
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.