1464-91

1571-18

1571-19

9‌1571-25 تا10‌صبح: گفتگو با منصور سپهرنیا
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با ناصر چشم آذر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «ناصر چشم آذر»
9‌ تا 10‌: گفتگو با منصور سپهرنیا
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:گفتگو با اصغر بیچاره
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1571-20

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1571-21

91571-26 تا10صبح:گفتگوی ناظمی با عماد رام
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: شعرخوانی فروغ فرخزاد
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با عماد رام
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: گفتگو با امیر رسایی
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1571-22

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با همایون -بازیگر قدیمی
101571-27تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با محمد خردادیان
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گفتگوبا دکتر سام ابراهیمی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر ندا مهربانی
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1571-23

9‌ تا10‌صبح: گفتگوی ناظمی با مصطفی کسروی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: موسیقی اسپانیایی و فرانسوی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 1571-289 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با فرانک میرقهاری
10 تا11 شب:گفتگو با آمنه مقدم
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1571-24

9‌ 1571-29تا 10‌صبح: گفتگو با سرور نیری
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مرتضی فرزانه
8 تا 9: گفتگوی ناظمی با مهدیان
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.