1464-91

1471-55

1471-56

ساعت1471-62 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی پرویز ناظریان با دکتر آزیتا ساعیان
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوی ناظریان با آزیتا ساعیان
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1471-57

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1471-58

9‌1471-63 تا 10‌ صبح: گفتگو با «آریانا ملک آرا» بازیگر مهرماه های شیراز
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته
9 تا 10: گفتگو با «آریانا ملک آرا»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1471-59

9‌1471-64 تا 10‌ صبح: گفتگو با مارتیک(جدید)
10تا 11‌ صبح: یک قاشق شکر با سهراب اخوان
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر روبن آبرامز
يك تا 2‌: گفتگو با «مسعود اسدالهی) قسمت سوم
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «ستار»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «مارتیک»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مسعود اسداللهی» قسمت سوم
10 تا 11: یک قاشق شکر
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1471-60

9‌1471-65 تا 10‌صبح: آخرین مصاحبه با «فریدون فرخزاد» بمناسبت سالگرد درگذشت اش
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 2: «خنیاگران» با سلمان محمدی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «فریدون فرخزاد»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: «خنیاگران»

1471-61

9‌ تا 10‌صبح: آخرین شعر خوانی فریدون فرخزاد»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1471-66تا12‌: گفتگو با فریدون فرخزاد
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» با فارلی قراگزلو
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر نجفی» جراح زیبایی
8 تا 9: گفتگوی «پرویز ناظریان و علی علی نژاد-هنرمند سرامیک کار
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»با فارلی قراگزلو
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان با میترا محتشمی
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.