1331-68

1419-11

1419-12

ساعت1419-18 9‌ تا 10‌ صبح: گپ عبدالله ناظمی با مورین بازیگر قدیمی در سال 1985 در سانتاباربارا
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌ تا 12‌ صبح: «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «ترانه در گذر زمان»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ عبدالله ناظمی با مورین
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

  

1419-13

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1419-14

1419-199‌تا10‌ صبح: سخنرانی دکتر کریمی حکاک در UCLA  از سهراب اخوان
10‌تا 11:گلچین هفته 109: بدیع زاده – محمد گل ریز- سیما بینا- شجریان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 109: بدیع زاده – محمد گل ریز- سیما بینا- شجریان
9 تا 10:سخنرانی دکتر کریمی حکاک
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1419-15

9‌ 1419-20تا 10‌ صبح:  گفتگوی عبداله ناظمی با «وحدت» بازیگر برجسته-قسمت اول
10‌تا 11:گلچین هفته 105: سیما بینا- محمد گل ریز- ناصر مسعودی- هنگامه اخوان – شجریان – مرضیه
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر حاجیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «نیوشا» معلم رقص                          
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر حاجیان»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 105: سیما بینا- محمد گل ریز- ناصر مسعودی- هنگامه اخوان – شجریان – مرضیه
10‌ تا 11‌:  گفتگوی عبداله ناظمی با «وحدت»
11‌تا 12‌:گفتگو با «نیوشا»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1419-16

9‌ 1419-21تا 10‌صبح: گپ با «دکتر محمود مشکین»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: ترانه در گذر زمان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 106: سیما بینا – شهرام ناظری- فریدون فرهی – سیما بینا –عهدیه – هنگامه اخوان.
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 106: سیما بینا – شهرام ناظری- فریدون فرهی – سیما بینا –عهدیه – هنگامه اخوان.
 8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: ترانه در گذر زمان
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با «دکتر محمود مشکین»

1419-17

9‌ تا 10‌صبح:گفتگو با «خانم مقیمی» تهیه کننده فیلم
FIFI Howls From Happiness
10‌تا 11‌:گلچین هفته 102: شرح حال استاد علی اکبرخان شهنازی به زبان خودش
11‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «اسلام شمس»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «خانم مقیمی»
8تا 9:  گفتگو با «اسلام شمس»
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 102: شرح حال استاد علی اکبرخان شهنازی به زبان خودش
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.