1331-68

1458-23

1458-24

ساعت1458-30 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «پرویز ناظریان» درباره خاطرات مطبوعاتی
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «پرویز ناظریان»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1458-25

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1458-26

9‌1458-31 تا10‌ صبح: گفتگو با «دکتر حسین نجفی» جراح زیبایی
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «دکتر نجفی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1458-27

9‌ تا 11‌ صبح: گفتگوبافرهنگ فرهی درباره فونوگراف و تولید اولین صفحه
– قصه های عزیز نسین با اجرای امیر همایونی
-مصاحبه1458-32 با سوزان روشن در جوانان گویا در سال 2006
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: پخش موسیقی روز داخل ایران
يك تا 2‌: گفتگو با «شهناز مصلحی» روانشناس
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با رضا و سیمین سرکوب- لندن
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوبا «اشکان غلامی» قهرمان ماراتن
9‌ تا 11‌: برنامه ای از جوانان گویا
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1458-28

9‌1458-34 تا 10‌صبح: گفتگو با «آمنه مقدم» کارگردان
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «منصور بی بیان»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «آیلین»

 

1458-29

9‌ 1458-35تا 10‌صبح: گپ با «سارا وزیری» درباره Franchise Elites
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گپ با «سارا وزیری»
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با«شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا» و «شهلا سرشار»
8 تا 9: گفتگو با «سارا وزیری»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «الهام متین»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.